Rozstrzygnięcia przetargów

Zapytanie ofertowe

Dotyczy inwestycji: „Budowa hali do przechowywania pelletu w formule zaprojektuj i wybuduj na terenie ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie
Zapytanie ofertowe – HALA
Zalacznik 1 – HALA
Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.01.2024 r.

 Zapytanie ofertowe

na zadanie p.n.:
„Wykonanie prac remontowo-budowlanych dla zadań:  Remont pomieszczeń w budynku biurowym zlokalizowanym na terenie Ciepłowni C-13 ul. Spichrzowa 18 w Gnieźnie”
– zadanie nr 1. Remont – parter budynku biurowego na Ciepłowni C-13
– zadanie nr 2. Remont – I piętro budynku biurowego na Ciepłowni C-13
– zadanie nr 3. Remont – II piętro budynku biurowego na Ciepłowni C-13
– zadanie nr 4. Remont – III piętro budynku biurowego na Ciepłowni C-13
– zadanie nr 5. Remont – klatka schodowa budynku biurowego na Ciepłowni C-13
Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń ul.Spichrzowa
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego – rys. parter budynku biurowego
Załącznik nr 2.2 do zapytania ofertowego – rys. I piętro budynku biurowego
Załącznik nr 2.3 do zapytania ofertowego – rys. II piętro budynku biurowego
Załącznik nr 2.4 do zapytania ofertowego – rys. III piętro budynku biurowego
Projekt umowy
Sterowanie operacyjne
Klauzula informacyjna RODO
Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.02.2024 r.
Odpowiedzi na zapytania z dnia 16.02.2024 r.
Odpowiedzi na zapytania z dnia 18.02.2024 r.
Opis konstrukcyjny przebudowy PEC Spichrzowa
Rzut parteru – ściana konstrukcja
Rzuty pomieszczeń
W związku z wpływem zapytań  do zadania remontowego termin składania ofert przedłużono do dnia 27.02.2024r.
do godz. 12.00.

Otwarcie nastąpi w dniu 27.02.2024r. o godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego w sali narad, ul. Staszica 13.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.02.2024
Informacja o wyborze

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieogranicznego na zadanie p.n.:

„Ochrona osób i mienia 2024/2027”
Ogłoszenie
Warunki zamówienia

Ogłoszenie
Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe
na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji:
„Przebudowa i rozbudowa obiektu portierni zakładu PEC Gniezno na terenie ciepłowni C-13 przy
ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”

Zapytanie ofertowe – PORTIERNIA

Załącznik 1 – Portiernia

Załącznik 2 – PORTIERNIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Modernizacja kotłów WR-5 nr 2, WR-10 M nr 3, WR-25 M nr 5 i WR-10 M nr 6 wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej”
Ogłoszenie
Warunki zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Umowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieogranicznego na zadanie p.n.:
„Dostawa miału węglowego w ilości 3.000 Mg”
Ogłoszenie
Warunki zamówienia
Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.11.2023 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.11.2023 r.
Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
„Wymiana awaryjna przyłącza ciepła 2xDN80 na odcinku od budynku położonego na os. Jagiellońskim 20
do komory K07/02”
Zapytanie ofertowe
Zał. 1 Mapa z przebiegiem awaryjnego odcinka przyłącza
ZAMAWIAJĄCY ANULOWAŁ POSTĘPOWANIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie dwuetapowego procesu wyboru Wykonawcy.
Przedmiot zamówienia:
„Dostawa biomasy w postaci peletu drzewnego lub łupiny orzecha olejowca gwinejskiego (PKS) w ilości od 16 000 Mg do 22 000 Mg”
Zaproszenie
Warunki Zamówienia
Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.08.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 5.382.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23.969.275 zł.
Przedmiot zamówienia:
„Budowa rozdzielczej sieci cieplnej 2 x DN100 wraz z przyłączem 2 x DN65 do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnym garażem przy ul. Wyszyńskiego 20 w Gnieźnie”

Postępowanie II

I. Ogłoszenie
II. Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zał_1. Formularz ofertowy
Zał_2. Projekt budowlany rozdzielczej sieci cieplnej
Zał_3. Przedmiar robót
Zał_4. STWIOR
Zał_5. Projekt umowy
ZaŁ_6. Załącznik ZSZ – sterowanie operacyjne
Zał_7. Oświadczenie RODO
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 5.382.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23.969.275 zł.
Przedmiot zamówienia:
„Budowa rozdzielczej sieci cieplnej 2 x DN100 wraz z przyłączem 2 x DN65 do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnym garażem przy ul. Wyszyńskiego 20 w Gnieźnie”

I. Ogłoszenie
II. Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zał_1. Formularz ofertowy
Zał_2. Projekt budowlany rozdzielczej sieci cieplnej
Zał_3. Przedmiar robót
Zał_4. STWIOR
Zał_5. Projekt umowy
ZaŁ_6. Załącznik ZSZ – sterowanie operacyjne
Zał_7. Oświadczenie RODO
Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

Zapytanie ofertowe
„Zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym 2x22kW-3szt.”
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
„Ułożenie konstrukcji montażowej (bloczki betonowe NOMITECH) pod panele fotowoltaiczne oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych na terenie Ciepłowni C-14 ul. Rzepichy oraz C-13 ul. Spichrzowa 18”
Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 431.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1.919.502 zł.
Przedmiot zamówienia:
„Budowa instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na terenie miasta Gniezna opartej na spalaniu paliwa biomasowego oraz biometanu”
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zał. 1 Opis stanu istniejącego oraz kierunki transformacji
Zał. 2 Schemat istniejącej sieci cieplnej
Projekt umowy
Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.04.2023 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.04.2023 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.04.2023 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 04.05.2023 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.05.2023 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.05.203 r. nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 5.382.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23.969.275 zł
Przedmiot zamówienia
Modernizacja kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego”
Warunki zamówienia
Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.03.2023 r.
Informacja o wyborze

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieogranicznego na zadanie p.n.:
„Dostawa opału: PKWiU 2015: 05.10.10.0. miału klasy 23.16.06 w ilości 15 000 Mg”
Warunki zamówienia
Informacja z dnia 16.03.2023 r.
Zał. nr 13
Informacja z dnia 17.03.2023 r.
Informacja o wyborze

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieogranicznego na zadanie p.n.:
„Dostawa opału: PKWiU 2015: 05.10.10.0. miału klasy 23.16.06 w ilości 19 500 Mg”
Warunki zamówienia
Zmienia się str. 11 i 12 Warunków zamówienia
Zmiana Warunków zamówienia
Unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 431.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1.919.502 zł.
Przedmiot zamówienia:
„Sprzątanie pomieszczeń w budynkach:
administracyjnym (pakiet nr 1),
na terenie Ciepłowni C-13 (pakiet nr 2),
na terenie Ciepłowni C-14 (pakiet nr 3),
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Informacja o wyborze

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 431.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1.919.502 zł.
Przedmiot zamówienia:
„Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT służących do sterowania i nadzoru
układem ciepłowniczym miasta Gniezna

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opis stanu istniejącego oraz kierunki transformacji – załącznik nr 1
Schemat istniejącej sieci – załącznik nr 2
Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.11.2022 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.11.2022 r.
Informacja o wyborze

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego
„Budowa przyłączy cieplnych dla następujących zadań inwestycyjnych:
a) do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Św. Wawrzyńca 15-16 w Gnieźnie

b) do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy
Kościuszki 7A w Gnieźnie
c) do budynków Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przy ulicy B. Chrobrego 22 w Gnieźnie”
I. OGŁOSZENIE
II. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROJEKT UMOWY – zadanie a
PROJEKT UMOWY – zadanie b
PROJEKT UMOWY – zadanie c
Zał. 1 do SWZ. Formularz ofertowy
Zał. 2a – Przyłącze cieplne ul. Św. Wawrzyńca w Gnieźnie s
Zał. 2b – Przyłącze cieplne ul. Kościuszki 7A w Gnieźnie
Zał. 2c – Przyłącze cieplne B. Chrobrego w Gnieźnie
Zał. 3 do SWZ. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Zał. 4 do SWZ. Sterowanie operacyjne
Zał. 5 do SWZ. Formularz RODO

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego „Ochrona osób i mienia 2022/2023”.
Ochrona osób i mienia 20222023
Informacja o wyborze

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Budowa przyłącza cieplnego 2xDn65 do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. B. Chrobrego 22 w Gnieźnie:
– Odcinek K do W – przyłącze cieplne preizolowane 2xDn65 do budynków KPPSP (w technologii rur TwinPipe).
I. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
II. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (Zał_5 do SWZ.)
IV. PROJEKT UMOWY
Zał_1 do SWZ. Formularz Ofertowy
Zał_1 do SWZ. Formularz Ofertowy – wersja edytowalna
Zał_2 do SWZ. Projekt techniczny budowy przyłącza cieplnego
Zał_3 do SWZ. Plan zagospodarowania z projektu technicznego
Zał_4 do SWZ. Profil podłużny przyłącza cieplnego
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Dostawa 11 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Wzory – załącznik nr 4
Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.04.2022 r.
Informacja o wyborze

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Budowa rozdzielczej sieci cieplnej zasilającą południową część miasta Gniezna – ETAP II w rejonie ulic:
– Zadanie A z etapu nr II: Wrzesińska – Konopnicka – Witkowska „odcinek E÷B”
– Zadanie B z etapu nr II: Wrzesińska „odcinek K4÷K7” z przyłączami”
I. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
II. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT
IV. PROJEKT UMOWY
Zał_1 do SWZ. Formularz ofertowy
Zał_2 do SWZ. Oświadczenie
Zał_3 do SWZ. Technologia do zadania A-strony-1-69
Zał_3 do SWZ. Technologia do zadania A-strony-70-114
Zał_4 do SWZ. Technologia do zadania B
Zał_4.1 do SWZ.Uzgodnienia (technologia) do zadania B
Zał_5 do SWZ. Przedmiar robót do zadania A
Zał_6 do SWZ. Przedmair robót do zadania B
Zał_7 do SWZ. Decyzja Nr 1726 – 2021
Zał_8 do SWZ. Decyzja Nr 1032-2020
Zał_8.1 do SWZ. Sprostowanie do Decyzji
Zał_9 do SWZ. Sterowanie operacyjne
Zał_10 do SWZ. Klauzula informacyjna RODO
Sprostowanie do SWZ
Informacja odnośnie zmiany terminu składnia ofert (odpowiedź na zapytanie z dnia 23.03.2022.

Ważna informacja do zadania B z etapu nr II – sieć cieplna ul. Wrzesińska
Odpowiedzi na Zapytania z dnia 28.03.2022
Odpowiedzi na Zapytania z dnia 29.03.2022
Odpowiedzi na Zapytania z dnia 30.03.2022
Informacja o wyborze Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Budowa rozdzielczej sieci cieplnej 2xDn100 wraz z przyłączem 2xDn65 w ulicy Dąbrówki w Gnieźnie:
– sieć cieplna preizolowana 2xDn100 „odcinek K-1.2 do B”
– przyłącze cieplne preizolowane 2xDn65 do budynku nr 27 „odcinek K-1.3 do W-3”
I. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
II. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (Zał_8 do SWZ)
Zał_1 do SWZ. Formularz ofertowy
Zał_1 do SWZ. Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Zał_2 do SWZ. Technologia – Specyfikacja Techniczna
Zał_3 do SWZ. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 264-2013
Zał_4 do SWZ. Decyzja na lokalizację w pasie drogowym Nr 25-2013
Zał_5 do SWZ. Plan sytuacyjny z dokumentacji projektowej
Zał_6 do SWZ. Profil sieci i przyłącza cieplnego
Zał_7 do SWZ. Pozwolenie WWKZ Nr 111-2013-C
Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.03.2022 (Informacja – zmiana terminu składania ofert)
Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe
„Sprzedaż złomowanych rur preizolowanych znajdujących się na Ciepłowni C-13, ul. Spichrzowa 18 w Gnieźnie”
Zapytanie ofertowe
Zał_1. Formularz oferty
Zał_1.1. Sterowanie operacyjne
Zał_1.2. RODO
Zał_2. Zdjęcia Przedmiotu sprzedaży

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
,,Budowa przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego przy ul. Farnej 2 w Gnieźnie, odcinek: A – W”
Ogłoszenie o wyborze
Ogłoszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Projekt umowy
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ (wersja edytowalna)
Projekt budowlano – wykonawczy (technologia) – załącznik nr 3 do SWZ
Przedmiar robót – załącznik nr 4 do SWZ
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 5 do SWZ
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 5 do SWZ (wersja edytowalna)
Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6 do SWZ
Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6 do SWZ (wersja edytowalna)


Sprzedaż środków trwałych, przy ul. Czarnieckiego 7 – kotłownia K-166, tj.:
1. Kocioł wodny DUO składający się z dwóch jednostek kotłowych – kotły wodne gazowe REMEHA z regulatorem obiegu kotła + palnik (2 szt.)
2. Stały zbiornik ciśnieniowy Reflex Winkelmann (1 szt.)

OBWIESZCZENIE
Zał_1 do obwieszczenia – Formularz Oferty
Zał_1.1 do obwieszczenia- Oświadczenie terminu związania z ofertą
Zał_1.2 do obwieszczenia- Oświadczenie akceptacji warunków
Zał_1.3 do obwieszczenia- Oświadczenie Kupującego
Zał_2 do obwieszczenia – Projekt Umowa
Zał_2.1 do umowy – Sterowanie Operacyjne
Zał_2.2 do umowy – RODO
Zał_3 do obwieszczenia – Wycena wywoławcza środków trwałch
Zał_4 – Inwentaryzacja środków trwałych
Zał_5 do obwieszczenia – Instrukcja kotła
Zał_6 do obwieszczenia – Opis techniczny kotła wodnego
Zał_7 do obwieszczenia – Dokumentacja techniczna przeponowe naczynie wzbiorcze
Zał_7.1 do obwieszczenia – Opis techniczny przeponowe naczynie wzbiorcze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
,,Dostawa 6 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Wzory załącznik nr 4
Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.06.2021 r.
Odpowiedź na zapytania z dnia 02.07.2021 r.
Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe żużel

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej zasilająca południową część miasta Gniezna w rejonie ulic: Witkowska – Wrzesińska – Cymsa wraz z przyłączami:

A) Opcja podstawowa – przedmiar robót etap I – sieć cieplna preizolowana w rejonie ulic:
– Witkowska – Wrzesińska z przyłączami odc. A – K4 (z wyłączeniem istniejącego odcinka C1 – C3
–  ul. M. Konopnickiej odc. K4 – E.

Ogłoszenie o przetargu

Ważna informacja z dnia 18.12.2020 r.

SIWZ
STWiOR
Projekt umowy

Zał_1. Formularz ofertowy. pdf
Zał_1. Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Zał_2. Oświadczenie. pdf
Zał_2. Oświadczenie – wersja edytowalna
Zał_3. Projekt – technologia
Zał_4. Projekt – Uzgodnienia
Zał_5. Przedmiar robót ETAP I
Zał_6. Przedmiar robót ETAP II
Zał_7, 8. Sterowanie operacyjne, Klauzula informacyjna RODO. pdf
Starowanie operacyjne – wersja edytowalna
Klauzula informacyjna RODO – wersja edytowalna
Zał_9. Decyzja PB – Starosta Gnieźnieński (04.08.2020)
Zał_9.1. Sprostowanie do Decyzji PB (29.10.2020)
Zał_10. Decyzja WZDW z dnia 10.08.2020 zmieniająca Decyjże WZDW z dnia 24.09.2019r.
Odpowiedź nr 1 na zapytanie z dnia 05.01.2021 r.
Informacja z dnia 07.01.2021 r.
Zaktualizowany formularz ofertowy (wersja pdf)
Zaktualizowany formularz ofertowy (wersja word)
Informacja o wyborze

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa opału: PKWiU 2015: 05.10.10.0. miału II A klasy 23.16.06 w ilości 17 400 Mg”.
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
Informacja o wyborze

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej w ul. Kostrzewskiego, Poznańskiej, Makowej, Chabrowej, Liliowej, Czarnieckiego w Gnieźnie na odcinku K – K1 – K2 wraz z przyłączami cieplnymi do szkoły podstawowej nr 3 na odcinku od K2- W1 oraz do zespołu budynków mieszkalnych  na odcinku K2 – W2.  

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
zał_3 FORMULARZ OFERTOWY
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Zal_2 Oświadczenie_
Zal._2 do SIWZ – Oświadczenie – wersja edytowalna
Zał. 6 do umowy – sterowanie
zał. 7 do umowy – RODO
zał. 6 – sterowanie, zał. 7 – RODO – wersja edytowalna
STWiOR
Projekt umowy
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót
Wyjaśnienia do przetargu z dnia 06.05.2020r.
przedmiar robót w formie edytowalnej .word
Wyjaśnienia do przetargu z dnia 07.05.2020r.
Wyjaśnienia do przetargu z dnia 06.05.2020r. cz. 2
Informacja o wyborze

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej na odcinku od A – B wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 (odcinek: K1 – W1 – wykonanie tylko do granicy działki nr 130/2) oraz 3 Maja 18 (odcinek: K2 – W2) w Gnieźnie

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Zal._2 do SIWZ – Oświadczenie
Zal._2 do SIWZ – Oświadczenie – wersja edytowalna
Zał. 6 do umowy – sterowanie, zał. 7 do umowy – RODO
Zał. 6 do umowy – sterowanie, zał. 7 do umowy – RODO – wersja edytowalna
STWiOR
Projekt Umowy
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót
Decyzja Prezydenta Miasta Gniezna – zezwolenie na prowadzenie robót w strefie konserwatorskiej
Wyjaśnienia do przetargu z dnia 07.05.2020r.
Wyjaśnienia do przetargu z dnia 06.05.2020r.
Informacja o wyborze

Sieć cieplna do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Stanisława Lema na odcinku  „A – B” oraz „K – K2” wraz z przyłączami cieplnymi do budynków mieszkalnych nr B1, B2, B3 w Gnieźnie

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy
– Zal._2 do SIWZ – Oświadczenie – wersja edytowalna
Zał. 6 do umowy – sterowanie, zał. 7 do umowy – RODO – wersja edytowalna
STWiOR
Projekt umowy
Dokumentacja projektowa – załącznik do pozwolenia na budowę
Przedmiar robót – ul. Lema
Decyzja pozwolenia na budowę
Wyjaśnienia do przetargu z dnia 23.04.2020r.
Ogłoszenie o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
,,Dostawa 26 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Schemat połączeń – załącznik nr 4
Schemat połączeń – załącznik nr 6
Wzory – załącznik nr 5
Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.03.2020 r.
Projekt umowy korekta 30.03.2020 r. – klauzula siła wyższa
Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.03.2020 r.
Informacja dla uczestników postępowania z dnia 03.04.2020 r. – przesunięcie terminu składania ofert
Projekt umowy korekta 03.04.2020 r. – klauzula siła wyższa
Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.04.2020 r.
Informacja o wyborze

„Modernizacja monitoringu na terenie ciepłowni C-13, ul. Spichrzowa 18 oraz ciepłowni C-14, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał_1 do SIWZ – Formularz Ofertowy
Zał_2 do SIWZ-Sterowanie operacyjne
Zał_3 do SIWZ- Oświadczenie RODO
Zał_4 do SIWZ – Opis kamer C-13
Zał_5 do SIWZ – Dokumentacja powykonawcza na monitoring Ciepłowni C-13 i C-14
Zał_6 do SIWZ-Mapa z usytuowaniem kamer na Ciepłowni C-14
Zał_7 do SIWZ-Dokumentacja systemu monitoringu IP C-13 i C-14
Zał_8 do SIWZ- Projekt Umowy
Zał_9 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz projektu umowy
Zał_10 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące realizacji zamówień w należyty sposób
Zał_11 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Zał_12 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące terminu związania z ofertą
Zał_13 do SIWZ – Oswiadczenie dotyczące zaliczenia wadium na poczet należytego wykonania umowy
Odp_na zapytanie nr 1 – wysokość kwoty oferty Odp_na zapytanie nr 2- numer konta do wpłaty Wadium
Odp_na zapytanie nr 2- numer konta do wpłaty Wadium
Informacja o wyborze

Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania dot. sprzedaży samochodu służbowego FS-Lublin III
Ogłoszenie
Formularz oferty
Umowa sprzedaży

Ogłoszenie o uruchomieniu postępowania dot. sprzedaży samochodu służbowego FS-Lublin III
Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Umowa sprzedaży

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
„Sprzątanie pomieszczeń w budynku: administracyjnym, Ciepłowni C-13 i Ciepłowni C-14”
Ogłoszenie
SIWZ
Zał 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Zał 2 do SIWZ Wzór Umowy z załącznikami
Zał 3 do SIWZ Pakiet nr 1
Zał 4 do SIWZ Pakiet nr 2
Zał 5 do SIWZ Pakiet nr 3
Zał 6 do SIWZ Oświadczenie dot. akceptacji projektu umowy
Zał 7 do SIWZ Oświadczenie dot. realizacji zamówienia w należyty sposób
Zał 8 do SIWZ Oświadczenie dot. terminu związania z ofertą
Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.10.2019 r
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Ochrona osób i mienia”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1 do WZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do WZ – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2 do WZ – Umowa
Załącznik nr 3 do WZ – Oświadczenie
Załącznik nr 3 do WZ – Oświadczenie (wersja edytowalna)
Załącznik nr 4 do WZ – Oświadczenie
Załącznik nr 4 do WZ – Oświadczenie (wersja edytowalna)
Załącznik nr 5 do WZ – Oświadczenie
Załącznik nr 5 do WZ – Oświadczenie (wersja edytowalna)
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Zabudowa ekonomizera wraz z układem odpylania oraz kanałami spalin za kotłem
WR-10 nr 3 w Ciepłowni C-14 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Zał. 2 do SIWZ – Oświadczenie
Zał. 3 do SWIZ Umowa
Zał. 4 do SIWZ Schemat Ciepłowni C-14
Sterowanie operacyjne – załącznik do umowy
Oświadczenie RODO – załącznik do umowy
Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.05.2019 r
Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2019 r
Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.05.2019 r
1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.05.2019 r
2. Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.05.2019 r
3. Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.05.2019 r
4. Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.05.2019 r
Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych wg. technologii producenta rur preizolowanych”
Zapytanie ofertowe
Umowa
Formularz ofertowy
Zestawienie materiałów preizolowanych
Sterowanie operacyjne – zał. nr 1 do umowy
Oświadczenie RODO – zał. nr 2 do umowy
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 12 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia – dostawa 12 szt. węzłów
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Załącznik do umowy – Sterowanie operacyjne
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Wzory obliczeniowe – załącznik nr 4
Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.03.2019
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:

Sieć cieplna w ul. Fabrycznej na odcinku od „A” do „B” wraz z przyłączem cieplnym do projektowanego budynku ZOM na odcinku „K” do „W” przy ul. Fabrycznej 7 w Gnieźnie

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załacznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWiOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8
Dokumentacja projektowa – załącznik do pozwolenia na budowę
Przedmiar robót – całość

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Sieć cieplna w ul. Dąbrówki wraz z przyłączem cieplnym do budynku przy ul. Grzybowo 37 w Gnieźnie”
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załacznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWiOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8

Odcinek sieci cieplnej 2xDN100 w ul. Dąbrówki do zrealizowania wg umowy
Dokumentacja projektowa – sieć cieplna w ul. Dąbrówki – załącznik do pozwolenia na budowę
Przyłącze cieplne w ul. Grzybowo do budynku przy ul. Grzybowo 37 – Dokumentacja projektowa

Plan zagospodarowania ternu - przyłącze cieplne do budynku przy ul. Grzybowo 37

ul. Grzybowo 37 - Profil podłużny

ul. Grzybowo 37 - Schemat instalacji alarmowej

ul. Grzybowo 37 - Schemat montażowy
Przedmiar robót – całość

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zamówienie sektorowe w trybie zapytania o cenę
Nazwa zadania:
„Modernizacja systemu sterowania układem hydraulicznym ciepłowni C-14 w Gnieźnie”
SIWZ
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 1 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Zał. 2 Oswiadczenie
Zał. 3 Umowa
Zał. 4 Schemat
Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.04.2019 r
Odpowiedź nr 1 na zapytanie z dnia 30.04.2019r
Odpowiedź nr 2 na zapytanie z dnia 30.04.2019r
Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Zabudowa ekonomizera wraz z układem odpylania oraz kanałami spalin za kotłem WR-10 nr 3
w Ciepłowni C-14 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Zał_1 Formularz ofertowy
Zal_1 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Zał_2 Oświadczenie
Zal_2 Oświadczenie (wersja edytowalna)
Zał_3 Umowa
Odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2019
Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.04.2019 r
Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.04.2019r
Aktualizacja formularza ofertowego po zapytaniu z dnia 19.04.2019
Aktualizacja formularza ofertowego po zapytaniu z dnia 19.04.2019r (wersja edytowalna)
Odpowiedzi na zapytania z dnia 19.04.2019 oraz z dnia 23.04.2019
Korekta Ogłoszenia z dnia 29.04.2019 r
Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.04.2019r
Odpowiedzi na zapytania z dnia 30.04.2019 r
Informacja o unieważnieniu postępowania.

Obwieszczenie o sprzedaży:
„Sprzedaż używanych kotłów węglowych c.o. przy ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”
Obwieszczenie o sprzedaży
Zał 1 Formularz Oferty
Zał 2 Umowa sprzedaży kotłów węglowych
Zał 2.1 Sterowanie operacyjne
Zał 2.2 Oświadczenie RODO
Zał 3 Wycena minimalna brutto kotłów węglowych
Zał 4 Inwentaryzacja kotłów
Informacja o zakończeniu postępowania

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie odbudowy komina stalowego h=52 m z odciągami zlokalizowanego na terenie Ciepłowni C-14
przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie”
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Zal_1 do SIWZ – formularz ofertowy (wersja edyt)
3. Zał_1 do SIWZ – formularz ofertowy
4. Zal_2 do SIWZ – oświadczenie (wersja edyt)
4. Zał_2 do SIWZ – oświadczenie
5. Zał_3 do SIWZ
6. Zał_4 do SIWZ
7.1. Zal_5. Projekt odbudowy komina
Zapytanie z dnia 12.04.2019
Zapytanie z dnia 16.04.2019 r
Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.04.2019 r
Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.04.2019 r
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przenośnika taśmowego nawęglania na terenie Ciepłowni C-14
PEC Gniezno przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”
Ogłoszenie
SIWZ-Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przenośnika taśmowego nawęglania Ciepłownia C-14
Zał_1. Formularz ofertowy do SIWZ
Zal_1 SIWZ Formularz Ofertowy (wersja edyt)
Zał_2. Oświadczenie
Zal_2 Oświadczenie (wersja edyt)
Zał_3. Projekt umowy do SIWZ
Zał_4. Zdjęcia przenośnika taśmowego nawęglania do SIWZ
Zał_5. Sterowanie operacyjne do SIWZ
Zał_6. Oświadczenie RODO do SIWZ
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wymiana zwężki kominowej na kominie ciepłowni C-13 wraz z myciem wnętrza trzonu komina”
Ogloszenie
SIWZ
Zalacznik 1 do siwz_formularz
Zalacznik 1 do siwz formularz – wersja edytowalna
Zalacznik 2 do siwz_oswiadczenie
Zalacznik 3 do siwz_umowa
Zalacznik 4 do siwz – rysunek
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa opału: PKWiU 2015: 05.10.10.0. miału II A klasy 23.16.06 w ilości 20.300 Mg”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
Dostawa_opalu_załączniki_wersja_edytowalna
Informacja o wyborze

Obwieszczenie
„Sprzedaż drewna składowanego na terenie Ciepłowni C-14”
Obwieszczenie
Informacja o wyborze.

Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania:
„Wykonanie napraw pokryć dachowych w budynku PEC Gniezno – kotłownia C-14, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (dawniej ul. Rzepichy)
Zapytanie ofertowe
Zał_1 do zapytania ofertowego – Oferta
Zał_2 do zapytania ofertowego – Sterowanie Operacyjne
Zał_3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie RODO
Zał_4 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów węglowych na kotły gazowe przy
ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”
Ogłoszenie o zamówieniu
SWIZ
Formularz ofertowy + pozostałe załączniki – załącznik nr 1
Umowa – załącznik nr 2
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 2.1
Oświadczenie RODO – załącznik nr 2.2
Projekty wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 3
Rozbiórka komina stalowego – załącznik nr 3.1
Projekt kotłowni wytyczne budowlane – załącznik nr 3.2
Projekt wewnętrznej instalacji gazu – załącznik nr 3.3
Projekt – część elektryczna + sterowanie – załącznik nr 3.4
Przedmiar robót – rozbiórka komina – załącznik nr 3.5
Przedmiar robót – wytyczne budowlane – załącznik nr 3.6
Przedmiar robót – wewnętrzna instalacja gazu – załącznik nr 3.7
Przedmiar robót – kotłownia gazowa część technologiczna – załącznik nr 3.8
Przedmiar robót – część elektryczna + sterowanie – załącznik nr 3.9
Zmiany do projektu – załącznik nr 4
Informacja do uczestników postępowania z 22.02.2019 r
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Zal_1.1 do oferty Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz projektu umowy
Zal_1.2 do oferty Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Zal_1.3 do oferty Oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą
Zal_1.4 do oferty Oswiadczenie dotyczące realizacji zamówień w należyty sposób
Zal_1.5 do oferty Oswiadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Zal_1.6 do oferty Oświadczenie dotyczące wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 15 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Schemat połączeń – załącznik nr 4
Schemat połączeń – załącznik nr 6
Wzory – załącznik nr 5
Odpowiedzi na zapytania z dnia 16.04.2018
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Kasprowicza 10 w Gnieźnie
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWIOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8
Dokumentacja projektowa
Przedmiar _1
Przedmiar_2
Informacja z dnia 09.04.2018r.
Ogłoszenie o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Przyłącze cieplne preizolowane do budynku przy ul. Chrobrego 11 w Gnieźnie”
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWiOR
Projekt umowy

Plan Zagospodarowania Terenu
Mapa ewidencyjna
Uzgodnienie dla działek Skarbu Państwa
Decyzja Prezydenta Miasta Gniezna – tekst
Protokół z narady koordynacyjnej
plan zagospodarowania terenu ZUD
Zestawienie elementów przyłącza
Informacja o zakończeniu postępowania.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Sieć cieplna w ul. Dąbrówki wraz z przyłączem cieplnym do budynku przy ul. Grzybowo 37 w Gnieźnie”
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załacznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWiOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8
Dokumentacja projektowa – sieć cieplna w ul. Dąbrówki
Dokumentacja projektowa – przyłącze cieplne do budynku przy ul. Grzybowa 37

Plan zagospodarowania ternu - przyłącze cieplne do budynku przy ul. Grzybowo 37

ul. Grzybowo 37 - Profil podłużny

ul. Grzybowo 37 - Schemat instalacji alarmowej

ul. Grzybowo 37 - Schemat montażowy
Przedmiar robót – całość
Informacja o zakończeniu postępowania.

Obwieszczenie
„Sprzedaż drewna składowanego na terenie Ciepłowni C-14”
Obwieszczenie
Informacja o zakończeniu postępowania
Obwieszczenie
„Sprzedaż drewna składowanego na terenie Ciepłowni C-14”
Obwieszczenie
Informacja o zakończeniu postępowania
Ogłoszenie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa opału miału w ilości 20 300 Mg”
Ogłoszenie
Warunki zamówienia
Zał. nr 6 Oświadczenie
Zał. nr 7 Oświadczenie
Zał. nr 8 Oświadczenie
Zał. nr 9 Oświadczenie
Zał. nr 10 Oświadczenie
Zał. nr 11 Oświadczenie
Formularz ofertowy
Informacje o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
„Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego oraz instalacji wewnętrznej gazu wraz z wymianą kotłów węglowych na kotły gazowe przy ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 do SIWZ
Załącznik 2 do SIWZ Warunki przyłączenia do sieci
Załącznik 3 do SIWZ Wzór umowy
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa materiałów preizolowanych do wykonania sieci i przyłączy cieplnych w ul. Pałucka, ul. Chrobrego,
ul. św.Wawrzyńca, ul. Fabryczna w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 1 Formularz ofertowy wersja edytowalna
Załącznik 2 Wykaz Pałucka, Chrobrego, Wawrzyńca
Załącznik nr 2 Wykaz Pałucka, chrobrego, Wawrzyńca wersja edytowalna
Załącznik 3 Wykaz ul.Fabryczna
Załącznik nr 3 Wykaz ul. Fabryczna wersja edytowalna
Załącznik 4 dot. akceptacji warunków
Załącznik 5 Projekt umowy
Załącznik 6 dot. realizacji zamówienia
Załącznik 7 Oświadczenie dot. terminu związania z ofertą
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
„Wykonanie prac remontowo-budowlanych: remont elewacji komory cieplnej, remont szatni oraz łazienki warsztatu, remont schodów zewnętrznych do budynku centrali cieplnej”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 do SIWZ formularz ofertowy
Załącznik 2 przedmiar komora
Załącznik 3 przedmiar szatnie
Załącznik 4 rzut pomieszczeń
Załacznik 5 do SIWZ wzór umowy
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
„Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego oraz instalacji wewnętrznej gazu wraz z wymianą kotłów węglowych na kotły gazowe przy ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Załacznik 1 do SIWZ
Załacznik 2 do SIWZ warunki przyłaczenia do sieci
Załacznik 3 do SIWZ wzór umowy

Postępowanie dotyczące sprzedaży środków trwałych
ogłoszenie
załacznik 1 formularz oferty
załącznik 2 projekt umowy sprzedaży
wycena urządzeń
inwentaryzacja urządzeń

Sprzedaż: przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
„Sprzedaż drewna składowego na terenie Ciepłowni C-14”.
Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe
„Wykonanie naprawy dachu na budynku Warsztatu Mechanicznego Ciepłownia C-13 ul. Spichrzowa 18 oraz naprawa murka ogniowego Ciepłownia C-14 ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (dawniej ul.Rzepichy)”
Zapytanie ofertowe
Zał.1 Formularz ofertowy
Zał.2 Obmiar robót

Sprzedaż: przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
„Sprzedaż drewna składowego na terenie Ciepłowni C-14”.
Ogłoszenie
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa węzła cieplnego dla Szpitala przy ul. 3-go Maja w Gnieźnie.”
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Wizualizacja – załącznik nr 4
Wzory – załącznik nr 5
Schemat wizualizacji węzła cieplnego – załącznik nr 6
Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.12.2017 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.01.2018 r.
Informacja o wyborze.

Sprzedaż: przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
„Sprzedaż samochodu Citroen Berlingo”
Dokumentacja przetargowa
Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Sprzedaż: przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
„Sprzedaż samochodu Citroen Berlingo”.
Ogłoszenie
Dokumentacja przetargowa – załączniki nr 1 i nr 2.
Unieważnienie postępowania

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Budowa przyłącza cieplnego dla rozbudowywanego Szpitala Miejskiego przy ul. 3 Maja 37.
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 5 do SIWZ
Wyciąg z projektu

Wzór umowy

Zestawienie materiałów
Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania:
„Malowanie wybranych pomieszczeń w budynku Centrali Cieplnej ul. Poznańska 15 w Gnieźnie”
Zapytanie ofertowe
Przedmiar robót.

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Modernizacja istniejących źródeł ciepła w ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenia
Wzór umowy
Mapa geodezyjna terenu Ciepłowni C-13
Schemat technologiczny ciepłowni C-13
Odpowiedzi na zapytania z dnia 28.06.2017 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.06.2017 r.
Odpowiedzi na zapytania z dnia 30.06.2017 r.
Informacja o wyborze 31.07.2017 r..

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa opału: PKWiU 10.10.1 miału II A klasy 23.16.06 w ilości 20.300 Mg”

Ogłoszenie
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
Odpowiedź na zapytanie 1
Odpowiedź na zapytanie 2
Informacja o wyborze.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Modernizacja istniejących źródeł ciepła w Ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie.
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Wykaz prac – załącznik nr 2 do SIWZ
Wykaz prac – załącznik nr 2 do SIWZ (wersja edytowalna)
Wykaz osób – załącznik nr 3 do SIWZ
Wykaz osób – załącznik nr 3 do SIWZ (wersja edytowalna)
Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 6 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 7 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 8 do SIWZ
Oświadczenie – załącznik nr 9 do SIWZ
modernizacja rozdzielni -przedmiar robót
modernizacja rozdzielni opis techniczny
Odpowiedzi na pytania modernizacja źródeł ciepła
Odpowiedzi na zapytania 2
Odpowiedzi na zapytania 3
Odpowiedzi na zapytania 4
Odpowiedzi na zapytania 5
Odpowiedzi na zapytania 6
Odpowiedzi na zapytania 7
Studium wykonalności rozdzielenia obiegu pomp sieciowych
Odpowiedzi na zapytania 8
Odpowiedzi na zapytania 9
Odpowiedzi na zapytanie 10
Odpowiedzi na zapytanie 11
Odpowiedzi na zapytania 12
Mapa geodezyjna terenu Ciepłowni C-13
Schemat technologiczny ciepłowni C-13
Odpowiedzi na zapytanie 13
Odpowiedzi na zapytanie 14
Projekt rozdzielni NN
Odpowiedzi na zapytanie 15
Odpowiedzi na zapytanie 16
Zmiana formularza ofertowego
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:

Budowa sieci cieplnej dla budownictwa wielorodzinnego miasta Gniezna zasilająca południową część miasta Gniezna na odcinku: K – K1 – K2 – W1; K1 – W2

Ogłoszenie

Ogłoszenie.pdf

zał_1 FORMULARZ OFERTOWY

zał_1 FORMULARZ OFERTOWY.pdf

zał_2 Oswiadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym

zał_2 Oswiadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym.pdf

zal_3 Oswiadczenie dotyczące realizacji zamówień w należyty sposób

zal_3 Oswiadczenie dotyczące realizacji zamówień w należyty sposób.pdf

zal_4 Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz projektu umowy.pdf

zal_4 Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz projektu umowy

zal_5 Oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą.pdf

zal_5 Oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą

zal_6 Załącznik ZSZ – sterowanie operacyjne.pdf

zal_6 Załącznik ZSZ – sterowanie operacyjne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

STWIOR.pdf

PROJEKT UMOWY WYKONASTWO

PROJEKT UMOWY WYKONASTWO.pdf

Technologia Gniezno

Przedmiar robót siec cieplna południowa cz. m. Gniezna

Uwaga: Szanowni Państwo. W dniu 24.04.2017 r. z inicjatywy Zamawiającego nastąpiła zmiana załącznika nr 6.
Poniżej zamieszczamy zmieniony załącznik nr 6:
zal_6 Załącznik ZSZ – sterowanie operacyjne.pdf
zał _6 Załącznik ZSZ – sterowanie operacyjne
Ponadto załączamy następujące dokumenty:
Decyzja z dnia 17.02.2017 r.
Decyzja z dnia 16.03.2017 r.
Decyzja z dnia 19.04.2017 r.
W związku z zaistniałym błędem w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia poniżej zamieszczany sprostowanie:
Informacja z dnia 24.04.2017 r..
Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.05.2017 r.
Informacja z dnia 12.05.2017 r.
Informacja z dnia 12.05.2017 r. _1
Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16.05.2017 r.
Informacja z dnia 17.05.2017 r
Informacja o wyborze południowa część

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„I. Budowa sieci cieplnej dla budownictwa wielorodzinnego Miasta Gniezna na odcinku od skrzyżowania
ulic Krzywe koło/Dąbrówki do skrzyżowania ulic Św. Jana/Rybna (pkt „A” do pkt „B”),
II. Przyłącze cieplne 2 x DN40 do budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Gnieźnie

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWIOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8
Projekt_03_2016 – załącznik nr 9
Projekt_02_2017 – załącznik nr 9
Przedmiar_1 – załącznik nr 9
Przedmiar 2 -załącznik nr 9
Uwaga: Szanowni Państwo. W dniu 24.04.2017 r. z inicjatywy Zamawiającego nastąpiła zmiana załącznika nr 6.
Poniżej zamieszczamy zmieniony załącznik nr 6:
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 – aktualny
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna) – aktualny.
Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„I. Budowa sieci cieplnej dla budownictwa wielorodzinnego Miasta Gniezna na odcinku od skrzyżowania ulic Krzywe koło/Dąbrówki do skrzyżowania ulic Św. Jana/Rybna (pkt „A” do pkt „B”),
II. Przyłącze cieplne 2 x DN40 do budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Gnieźnie

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
PROJEKT UMOWY WYKONASTWO, ul. Krzywe Koło-Św. Jana
Projekt budowlano-wykonawczy – ul. Dąbrówki 9
Projekt budowlany Krzywe Koło Dąbrówki w Gnieźnie
załącznik nr 1. word
załącznik nr 1. pdf
załącznik nr 2. word
załącznik nr 2. pdf
załącznik nr 3. word
załącznik nr 3. pdf
załącznik nr 4. word
załącznik nr 4. pdf
załącznik nr 5. word
załacznik nr 5. pdf
załacznik nr 6. word
załacznik nr 6. pdf
Gniezno Krzywe Koło przedmiar
przedmiar robót – ul. Dąbrówki 9
STWiOR
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 23 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych.”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Schemat – załącznik nr 4
Schemat połączeń – załącznik nr 4 (parafowany)
Odpowiedzi na zapytania – 13042017
Schemat połączeń – załącznik nr 5
Informacja o wyborze.

Zamówienie w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania:
„Remont wybranych pomieszczeń na terenie Ciepłowni C-13
Zapytanie ofertowe remont pomieszczeń Ciepłowni C-13
Odpowiedź na zapytanie remont pomieszczeń C-13

Sprzedaż: przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
„Sprzedaż kotłów gazowych”.
Ogłoszenie

Zamówienie w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania:
„Modernizacja systemu telemetrii węzła cieplnego K-182 Centrala Cieplna przy ul. Poznańskiej 15 w Gnieźnie”
Zapytanie ofertowe

Zamówienie w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania:
„Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowsiko dot. realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów”
Zapytanie ofertowe
Wyjaśnienie do zapytania
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedzi na zapytania

Zamówienie w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania:
„Zakup gazu ziemnego dla obiektów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. na pokrycie zapotrzebowania w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”
Dokumentacja przetargowa
Zmiana formularza ofertowego
Odpowiedź na zapytanie 1
Odpowiedź na zapytanie 3
 Zmiana formularza ofertowego v.3. pdf
Zmiana formularza ofertowego v.3. doc
Zmiana formularza ofertowego v.4.pdf
Zmiana formularza ofertowego v.4.doc
Zmiana w zapytaniu ofertowym
Zmiana w odpowiedzi na zapytanie 3

Sprzedaż: licytacja
Nazwa zadania:
„Sprzedaż prostowników spawalniczych PSP-350”
Dokumentacja przetargowa

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:

„Dostawa materiałów preizolowanych do wykonania 9-ciu przyłączy cieplnych do budynków przy ul.: Lecha 13, Plac 21 Stycznia, Jolenty 17, Pałuckiej, Sikorskiego 2,4, Zabłockiego (Hala Widowiskowo-Sportowa), Czystej 2, Czystej 2b, Farnej w Gnieźnie” 
Ogłoszenie i załączniki
Informacja z dnia 28.04.2017 r.
Informacja o wyborze ul. Lecha 2017.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Rzeźnickiej 7 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWIOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8
Decyzja – załącznik nr 9
Pozwolenie – załącznik nr 9
Projekt – załącznik nr 9
Przedmiar – załącznik nr 9.
Uwaga: Szanowni Państwo. W dniu 24.04.2017 r. z inicjatywy Zamawiającego nastąpiła zmiana załącznika nr 6.
Poniżej zamieszczamy zmieniony załącznik nr 6:
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 – aktualny
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna) – aktualny.
Informacja o wyborze ul. Rzeźnicka

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 T. w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.”.
Ogłoszenie
SIWZ
Oferta
Projekt umowy.
Informacja o rozstrzygnięciu.

Sprzedaż: przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
„Sprzedaz drewna składowego na terenie Ciepłowni C-14”.
Obwieszczenie
Informacja o wyborze.

Sprzedaż: przetarg nieograniczony
Nazwa zadania:
„Sprzedaz drewna składowego na terenie Ciepłowni C-14”.
Obwieszczenie

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 220 Mg węgla kamiennego Eko Groszek i 60 Mg węgla kamiennego Orzech”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Ofeta cenowa – załącznik nr 1 do WZ
Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału – załacznik nr 2 do WZ 
Oświadczenie dotyczące realizacji zamówień w nalezyty sposób – – załącznik nr 3 do WZ
Oświadczenie dotyczące akceptacji warunków udziału w post. przet. oraz proj. um. – załącznik nr 4 do WZ
Projekt umowy – załącznik nr 5 do WZ
Oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą – załacznik nr 6 do WZ
Oświadczenie dotyczące zaliczenia wadium na poczet zabezp. nalezyt. wyk. um. – załącznik nr 7 do WZ
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 8 do WZ.

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie renowacji dachu na budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. przy ul. Staszica 13 w Gnieźnie”
Zapytanie ofertowe
Przedmiar robót
Formularz ofertowy

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Ochrona osób i mienia”
Ogłoszenie
WZ
Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do WZ
Projekt umowy – załącznik nr 2 do WZ
Oświadczenie – załącznik nr 3 do WZ.
Odpowiedź na zapytanie
Informacja o wyborze
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych do wykonania przyłącza
cieplnego do budynku przy ul. Podkomorskiej w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
Zestawienie elementów – załącznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy – załącznik nr 3.
Uwaga: w dniu 05.08.2016 r. następuje zmiana załącznika nr 2, co znajduje
odzwierciedlenie w poniższych dokumentach:
SIWZ – zmiana
Zestawienie elementów – załącznik nr 2 do SIWZ (zmiana).
Ogłoszenie o sprzedaży
Nazwa zadania:
„Sprzedaż samochodu służbowego KIA-2500 nr rej. PGN 98YF
Ogłoszenie
Formularz ofertowy zał. nr 1
Projekt umowy zał. nr 3
Oświadczenie zał nr 2

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku ciepłowni C-13 segment B przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie
Ogłoszenie
SIWZ
Projekt modernizacji
Formularz ofertowy zał. nr 1
Oświadczenie zał. nr 2
Oświadczenie zał. nr 3
Projekt umowy zał. nr 4

Zamówienie w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania:
„Wykonanie wymiany silnika pompy 6 kV w ciepłowni C-13 przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Zapytanie ofertowe

 

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie remontu parkingu na terenie Ciepłowni C-13
przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
Oświadczenie dot. akcept. war. udz. i proj. um. – załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie dot. terminu związania ofertą – załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie dot. realizacji zamówień – załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie dot. zal. wadium – załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie do spełn. war. udz. w przet – załacznik nr 6 do SIWZ
Umowa – projekt – załącznik nr 7 do SIWZ
Opis rozbiórki – załącznik nr 8 do SIWZ
Przedmiar – załącznik nr 9 do SIWZ
Mapa zasadnicza – załącznik nr 10 do SIWZ
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 4 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych
.”
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie dot. terminu związania ofertą – załącznik nr 1
Oświadczenie dot. akceptacji war udz w przetargu i projektu umowy – załącznik nr 2
Projekt umowy 
Informacja o wyborze.
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa opału: PKWiU 10.10.1 miału II A klasy 23.16.05
w ilości 20.300 Mg”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Oświadczenie o akceptacji projektu umowy
Warunki Zamówienia – załącznik nr 1
Warunki Zamówienia – załącznik nr 2
Warunki Zamówienia – załącznik nr 3
Warunki Zamówienia – załącznik nr 4
Warunki Zamówienia – załącznik nr 5
Informacja o wyborze.

 

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie remontu komina żelbetowego h=100m na terenie Ciepłowni C-13 przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Ocena stanu komina
Przedmiar robót
Formularz ofertowy zał. nr 1
Oświadczenie zał. nr 2
Oświadczenie zał. nr 3
Projekt umowy zał. nr 4
Odpowiedź na zapytanie
Informacja uzupełniająca
Odpowiedź na zapytanie 2
Informacja o wyborze

 

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„I. Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w ul. Wawrzyńca
II. Budowa przyłącza preizolowanego ul. Sienkiewicza 11
III. Budowa przyłącza preizolowanego ul. Sienkiewicza 18
IV. Budowa przyłącza preizolowanego ul. Sienkiewicza 23
V. Budowa przyłącza preizolowanego ul. Wawrzyńca 34.”

Ogłoszenie
SIWZ
Zestawienie elementów sieci
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.05.2016 r.
Informacja uzupełniająca z dnia 23.05.2016 r.
Schemat montazowy sieci
SIWZ – załącznik nr 1
SIWZ – załącznik nr 3
SIWZ – załącznik nr 4
SIWZ – załącznik nr 5
SIWZ – załącznik nr 6.
Informacja uzupełniająca z dnia 02.06.2016 r.
Dokumentacja projektowa ul. św. Wawrzyńca
Przedmiar robót ul. św. Wawrzyńca
Dokumentacja projektowa ul. św. Wawrzyńca 34
Przedmiar robót ul. św. Wawrzyńca 34
Dokumentacja projektowa ul. Sienkiewicza 11
Przedmiar robót ul. Sienkiewicza 11
Dokumentacja projektowa ul. Sienkiewicza 23
Przedmiar robót ul. Sienkiewicza 23
Odpowiedź na zapytanie z dnia 02.06.2016 r.
Informacje o wyborze
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Budowa sieci cieplnej w ul. Mieszka I, B. Chrobrego wraz z przyłączem oraz ul. Dąbrówki.

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ – załączniki
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.05.2016 r.
Informacja uzupełniająca z dnia 23.05.2016 r. 
Schemat montażowy sieci
SIWZ – załącznik nr 2.
Informacja uzupełniająca z dnia 02.06.2016 r.
Dokumentacja projektowa Mieszka, od Chrobrego do Dąbrówki
Przedmiar robót
Odpowiedź na zapytanie z dnia 02.06.2016 r.
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie 
przyłącza cieplnego do budynku Poczty Polskiej przy ulicy Chrobrego 36 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Mapa przyłącza cieplnego do budynku Poczty Polskiej
Formularz ofertowy
Projekt umowy.
Informacja uzupełniająca z dnia 02.06.2016 r.
Dokumentacja projektowa Poczta Polska, ul. Chrobrego 36
Przedmiar robót
Odpowiedź na zapytanie z dnia 02.06.2016 r.
Informacja o wyborze.
Zamówienie w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania:
„Zakup energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o na pokrycie zapotrzebowania w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r..”
Zapytanie ofertowe.
Zamówienie w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania:
„Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.”
Zapytanie ofertowe.
 Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego w budynku stacji SN
przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie dla 
Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o
.”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta
Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt układu pomiarowego
Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar robót
ZMIANA SIWZ – 05.04.2016 r.
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie remontu elewacji budynku
Centrali Cieplnej
przy ul. Poznańskiej 15 w Gnieźnie.”

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Ksiazka przedmiarow
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku administracji
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.
przy ul. Staszica 13 w Gnieźnie.”

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Ksiazka przedmiarow
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie odwodnienia liniowego placu węglowego
wzdłuz wagi samochodowej na placu węglowym Ciepłowni C-13
przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie.”

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Ksiazka przedmiarow
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 23 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych
.”
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Odpowiedź na zapytania z dnia 29.03.2016 r.
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych ul. Orzeszkowej, Lema, Gombrowicza,
Chrobrego-Poczta Polska, Os. Kazimierza Wielkiego 21 B-C,
Staszica-Roosevelta, Sikorskiego 3, Chemirol-Warsztat Mech.”

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.03.2016 r.
Informacja o wyborze.
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dziewięciu przyłączy cieplnych do budynków.”
Ogłoszenie 
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Informacja o wyborze.
Zamówienie w trybie zapytania ofertowego
Nazwa zadania:
„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków.”
Zapytanie ofertowe
Plan sytuacyjny nr 1
Plan sytuacyjny nr 2
Plan sytuacyjny nr 3
Plan sytuacyjny nr 4.
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa trzech sztuk kompaktowych węzłów cieplnych.

Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Informacja o wyborze
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa dwóch sztuk kompaktowych węzłów cieplnych.

Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.07.2015 r.
Informacja o wyborze.
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 260 Mg węgla kamiennego Eko Groszek i 60 Mg węgla kamiennego Orzech”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Informacja o wyborze.

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie projektu wraz z budową przepompowni sieci cieplnej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.”
Ogłoszenie 
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.06.2015 r.
Odpowiedzi na zapytania z dnia 29.06.2015 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.06.2015 r.
Informacja o wyborze.

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zadania:
„Dostawa opału: PKWiU 10.10.1 miału II A klasy 23.15.05
w ilości 21.000 Mg”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 04.05.2015 r.
Informacja o wyborze.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych ul. Św. Jana, ul. Słomianka, ul. Grzybowo 13”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy
Informacja
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Zakup przyczepy dłużnicowej wraz z obrotnicą na samochód
dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1 – SIWZ
Załącznik nr 2 – Umowa (projekt)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 – Oferta (formularz).
Informacja o wyborze.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie adaptacji
budynków przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie na siedzibę Zarządu
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o.
Ogłoszenie
WZ
Załączniki od nr 1 do nr 14 do WZ – Rzuty pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach
Załącznik nr 15 do WZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 15 do WZ – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Załącznik nr 16 do WZ – Oświadczenie
Załącznik nr 16 do WZ – Oświadczenie (wersja edytowalna)
Załącznik nr 17 do WZ – Wykaz prac
Załącznik nr 17 do WZ – Wykaz prac (wersja edytowalna)
Załącznik nr 18 do WZ – Wykaz osób
Załącznik nr 18 do WZ – Wykaz osób (wersja edytowalna)
Załącznik nr 19 do WZ – Projekt umowy
Załącznik nr 19 do WZ – Projekt umowy (wersja edytowalna).
Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.01.2015 r.
Odpowiedzi za zapytania w dniu 10.02.2015 r.
Informacja o wyborze.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa czterech sztuk kompaktowych węzłów cieplnych.

Ogłoszenie
Opis Przedmiotun Zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Odpowiedzi na zapytania z dnia 05.02.2015 r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.02.2015 r.
Informacja o wyborze.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego ew trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 414 000 Euto na: Dostawa 220 Mg wegla kamiennego EkoGroszek
  1. Ogłoszenie
  2. Warunki zamówienia
  3. załącznik 1 – oferta cenowa
  4. załącznik 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia
  5. załącznik 3 – oświadczenie o braku upadłości
  6. załącznik 4 – oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zamówienia
  7. załącznik 5 – projekt umowy
  8. załącznik 6 – oświadczenie o związaniu z ofertą
  9. załącznik 7 – oświadczenie o wyrażeniu zgody
  10. Informacja o wyborze.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego


Nazwa zadania:
„Modernizacja kotła WLM-5 nr 3 wraz z wykonaniem projektu technicznego”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz prac
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz osób
Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.
Odpowiedź_na_zapytanie_z_dnia_15072014r.
Odpowiedź_na_zapytania_z_dnia_18072014r.
Odpowiedź_na_zapytanie_z_dnia_21072014r.
Odpowiedź_za_zapytanie_z_dnia_22072014r.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.07.2014r.
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – wersja poprawiona
Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.07.2014r.
Informacja o wyborze

 

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Zakup spycharki gąsienicowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące akceptacji projektu umowy.
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.07.2014 r.
Informacje o wyborze
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych GOSIR – ul. Rybna”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy
Informacje o wyborze
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Budowa sieci cieplnej DN150 – etap II: GOSIR (pkt. K) – ul. Rybna (pkt. A)”
Ogłoszenie
WZ
Załącznik nr 1 do WZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do WZ – Projekt umowy
Załącznik nr 3 do WZ – Plan sytuacyjny
Załącznik nr 4 do Wz – Schemat montażowy
Załącznik nr 5 do WZ – Profil podłużny.
Informacja o wyborze

Sprzedaż nieruchomości w trybie licytacji ustnej 
Nazwa zadania:
„Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., które położone są przy ul.: Roosevelta/Laubitza, Chudoby, Matejki w Gnieźnie”. 
Obwieszczenie
SIWS
Informacje o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie adaptacji kompleksu budynków wraz z możliwością ich rozbudowy przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie na siedzibę Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Wykaz prac
Wykaz osób
Umowa
Plan sytuacyjny
Zdjęcie elewacji Nr 1
Zdjęcie elewacji Nr 2
Zdjęcie elewacji Nr 3
Zdjęcie elewacji Nr 4
Zdjęcie elewacji Nr 5
Zdjęcie elewacji Nr 6
Zdjęcie elewacji Nr 7
Zdjęcie elewacji Nr 8
Zdjęcie elewacji Nr 9
Zdjęcie elewacji Nr 10

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych”
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy
Umowa

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zadania:
„Dostawa dwóch sztuk kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy.
Informacja_o_wyborze.
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego 
Nazwa zadania: 
„Dostawa opału: PKWiU 10.10.1 miału II A klasy 23.16.08 w ilości 20.300 Mg” Ogłoszenie
Ogłoszenie
WZ 
Informacja o wyborze

 

Sprzedaż nieruchomości w trybie licytacji ustnej 
Nazwa zadania:
„Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., które położone są przy ul.: Roosevelta/Laubitza, Chudoby, Matejki w Gnieźnie”. 
Obwieszczenie
SIWS
Uwaga! W dniu 23 maja 2014 r. Zamawiający unieważnia postępowanie w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości przy ul. Chudoby i Matejki w Gnieźnie zgodnie z poniższym obwieszczeniem
Obwieszczenie
Uwaga! W dniu 09 czerwca 2014 r. Zamawiający unieważnia postępowanie w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości przy ul. Roosevelta/Laubitza w Gnieźnie zgodnie z poniższym obwieszczeniem
Obwieszczenie_1
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych”
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy
Umowa
Odpowiedzi_na_zapytania
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie remontu zbiorników wody zmiękczonej w Ciepłowni C-13
przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”

Warunki zamówienia
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieogranicznego
Nazwa zadania:
„Zakup dwóch samochodów osobowo-ciężarowych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.”
Ogłoszenie
Przetarg
Oświadczenie dotyczące warunków postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik_nr_1
Oświadczeniezałącznik_nr_2
Projekt umowy – załacznik_nr_3
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_4.
Odpowiedzi_na_zapytania
Informacja o wyborze.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieogranicznego
Nazwa zadania:
„Wdrożenie geoprzestrzennego Systemu ewidencji i zarządzania pracą sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gniezna.”
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1 (wersja edytowalna)
Funkcjonalność i cechy Systemu – załacznik nr 2

Funkcjonalność i cechy Systemu – załącznik_nr_2 (wersja edytowalna)
Projekt umowyzałącznik_nr_3
Projekt umowy załącznik_nr_3 (wersja edytowalna)
Tabela kosztów serwisu pogwarancyjnego – załącznik_nr_4
Tabela kosztów serwisu pogwarancyjnego – załącznik_nr_4 (wersja edytowalna)
Organizacja prac i metodyka wdrażania Systemu – załacznik_nr_5
Organizacja prac i metodyka wdrażania Systemu – załącznik_nr_5 (wersja edytowalna)
Opis oferowanego oprogramowania – załacznik_nr_6
Opis oferowanego oprogramowania – załącznik nr 6 (wersja edytowalna).
Personel przeznaczony do realizacji zamówienia – załącznik nr 7
Personel przeznaczony do realizacji zamówienia – załacznik nr 7 (wersja edytowalna)
Specyfikacja wymagań technicznych i sprzętowych – załącznik nr 8
Sekcje podziału miasta Gniezna – załącznik nr 9
Oświadczenia – załącznik nr 10
Oświadczenia – załącznik nr 10 (wersja edytowalna).
WYJAŚNIENIA_10012014
Specyfikacja wymagań technicznych i sprzętowych – załącznik nr 8 (wersja edytowalna).
WYJAŚNIENIA_14012014
WYJAŚNIENIA_15012014
WYJAŚNIENIA_27012014
Zmiana_zakresu_załącznika_nr_9_28012014
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieogranicznego
Nazwa zadania:
„Wykonanie monitoringu CCTV IP na terenie Ciepłowni C-13 i C-14 dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp.  zo.o..”
Ogłoszenie
SIWZ
Schematzałącznik_nr_1
Projekt umowy – załacznik_nr_2
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_3.

UWAGA! Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, ze w dniu 14.11.2013 r. dokonaliśmy  modyfikacji następujących dokumentów: formularza ortowego oraz str. 1 SIWZ.
Mając powyższe na uwadze, poniżej publikujemy następujące dokumenty:
Informacja z dnia 14.11.2013 r.
SIWZ – str. 1
formularz_ofertowy – załacznik nr 3.
Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy.
UWAGA! Szanowni Państwo.
NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINÓW: SKŁADANIA OFERT I ICH OTWARCIA.
Uprzejmie informujemy, ze w następstwie otrzymanych zapytań = w dniu 21.11.2013 r. dokonaliśmy  modyfikacji SIWZ.
Mając powyższe na uwadze, poniżej publikujemy następujące dokumenty:
Odpowiedzi
SIWZ – w zakresie dokonanych zmian
Schemat – Plac opałowy Ciepłownia C-14.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieogranicznego
Nazwa zadania:
„Dostawa 280 Mg węgla kamiennego EkoGroszek).”
Ogłoszenie
WZ
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie o spełnieniu warunków
– załącznik nr_2
Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa – załącznik_nr_2 (wersja edytowalna)
Oświadczeniezałącznik_nr_3
Oświadczenie załącznik_nr_3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie o akceptacji warunków umowy – załącznik_nr_4
Oświadczenie o akceptacji warunków umowy – załącznik_nr_4 (wersja edytowalna)
Projekt umowy – załacznik_nr_5
Projekt umowy – załącznik_nr_5 (wersja edytowalna)
Oświadczenie o związaniu ofertą – załacznik_nr_6
Oświadczenie o związaniu ofertą – załącznik nr 6 (wersja edytowalna).
Informacja o wyborze.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieogranicznego
Nazwa zadania:
„Ochrona osób i mienia”
Ogłoszenie
WZ
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1 (wersja edytowalna)
Projekt_umowy – załącznik nr_2
Projekt_umowy – załacznik_nr_2 (wersja edytowalna)
Informacja o wyborze.pdf
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa modułów radiowych do zdalnego odczytu danych
z ciepłomierzy ultradźwiękowych, w ilości 303 sztuk”
Ogłoszenie
Specyfikacja
Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 2
Formularz ofertowy – załącznik nr 3
Formularz ofertowy – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Projekt umowy – załącznik nr 4.
WYJAŚNIENIA_06062013

Informacja o wyborze
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieogranicznego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych w 2013 r.”
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1 (wersja edytowalna)
Projekt_umowy – załącznik nr_2

Informacja o wyborze
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa opału: PKWiU 10.10.1 miału II A klasy 23.18.08
w ilości 20.300 Mg”
Ogłoszenie
Warunki zamówienia

Warunki zamówienia (wersja edytowalna)
WYJAŚNIENIA_15042013
WYJAŚNIENIA_18042013
Informacja o wyborze
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieogranicznego
Nazwa zadania:
„Sprzątanie pomieszczeń w budynkach: administracyjnym (pakiet nr 1),
na terenie Ciepłowni C-13 (pakiet nr 2),
w okresie od 01.05.2013 r. do 30.04.2016 r.”
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1
Formularz_ofertowy – załącznik_nr_1 (wersja edytowalna)
Projekt_umowy – załącznik nr_2
Projekt_umowy – załacznik_nr_2 (wersja edytowalna)
Pakiet_nr_1_wykazzałącznik_nr_3
Pakiet_nr_2_wykaz załącznik_nr_4
Oświadczenie – załącznik_nr_5
Oświadczenie – załącznik_nr_5 (wersja edytowalna)
WYJAŚNIENIA_16042013
WAŻNE:
Informacja_uzupelnienie_18042013
Dodatkowy formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieogranicznego
Nazwa zadania:
„Etap drugi wykonania remontu podajnika węgla mostu skośnego
w Ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Warunki zamówienia
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie konserwacji komina stalowego kotłowni K-156 przy
ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”
Warunki zamówienia
Informacja_uzupełniająca
Informacja o wyborze

Nazwa zadania:
„Wykonanie remontu podajnika węgla mostu skośnego w Ciepłowni C-13
ul. Spichrzowa 18 w Gnieźnie”
Warunki zamówienia
Informacja_uzupełniająca
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie konserwacji trzech galerii komina Ciepłowni C-13
przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Warunki zamówienia
Informacja_uzupełniająca
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie częściowego demontażu komina na terenie Ciepłowni C-14
przy ul. Rzepichy w Gnieźnie”
Warunki zamówienia
Informacja
Informacja 2

Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Zakup samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Projekt umowy – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 3
OSwiadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie dotyczące akceptacji projektu umowy – załącznik nr 4
Oświadczenie dotyczące akceptacji projektu umowy – załącznik nr 4 (wersja edytowalna).
WYJAŚNIENIA_06032013
Bilans i rachunek_30042010
Bilans i rachunek_30042011
Bilans i rachunek_30042012
REGON
NIP
Akt_Przekształcenia
Zaświadczenie_ZUS
Zaświadczenie_US
Informacja_dodatkowa
Odpis_z_KRS
Uwaga: nastąpiła zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert: szczegóły w wyjaśnieniach z dnia 06.03.2013 r.
WYJAŚNIENIA_08032013
F_01
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Nazwa zadania:
„Wynajem pomieszczenia oraz placu w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 83c”.
Ogłoszenie
Szkic sytuacyjny – załącznik nr 1
Projekt umowy – załącznik nr 2
Projekt umowy – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna).

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Nazwa zadania:
„Zakup samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”.
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Projekt umowy – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie dotyczące akceptacji projektu umowy – załącznik nr 4.
WYJAŚNIENIA_05022013.
Informacja o rozstrzygnięciu.

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu otwartego
Nazwa zadania:
„Ubezpieczenia majątkowe”
Ogłoszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2
Formularz oferty (edytowalny) – załącznik nr 2
Projekt umowy – załącznik nr 3
Wykaz miejsc ubezpieczenia – załącznik nr 4
Informacja o szkodowości – załącznik nr 5
Wykaz mienia – załącznik nr 6
Wykaz urządzeń do ubezp. elektrycznych – załącznik nr 7
Wykaz maszyn do ubezp. od awarii – załacznik nr 8
Wykaz sprzętu elektronicznego – załącznik nr 9
Informacja o budynkach – załacznik nr 10
Informacja o zabezpieczeniach – załącznik nr 11
WYJAŚNIENIA_22112012
Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Informacja o rozstrzygnięciu.
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu otwartego
Nazwa zadania:
„Ubezpieczenia majątkowe”
Ogłoszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2
Formularz oferty (edytowalny) – załącznik nr 2
Projekty umów – załącznik nr 3
Wykaz miejsc ubezpieczenia – załącznik nr 4
Informacja o szkodowości – załącznik nr 5
Wykaz mienia – załącznik nr 6
Wykaz urządzeń do ubezp. elektrycznych – załącznik nr 7

Wykaz maszyn do ubezp. od awarii – załacznik nr 8
Wykaz sprzętu elektronicznego – załącznik nr 9
Wykaz pojazdów – załącznik nr 10
Wykaz pojazdów (edytowalny) – załącznik nr 10
Informacja o zabezpieczeniach – załącznik nr 11
Informacja o budynkach – załącznik nr 12
WYJAŚNIENIA_17102012
Wykaz_miejsc_ub_załącznik_nr_4_zm
WYJAŚNIENIA_24102012
Informacja o wyborze


Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 300 Mg węgla kamiennego EkoGroszek”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy – zał. nr 1
Oświadczenie – zał. nr 2
Oświadczenie – zał. nr 3
Oświadczenie – zał. nr 4
Umowa – zał. nr 5
Oświadczenie – zał. nr 6
Informacje o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Umowa
Mapa
Informacje o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dołączenie wybranych węzłów cieplnych do układu wizualizacji w systemie telemetrii Telexus
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.”
Ogłoszenie
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Remont sklepienia tylnego kotła WR-5 Nr 2 zainstalowanego w ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
Informacja o wyborze

Konkurs
Nazwa zadania:
„Świadczenie usług brokerskich na rzecz Przedsiębiorsta Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.”.
Ogłoszenie
Wyjaśnienia_doc
Wyjaśnienia_pdf
Wyjaśnienia_nowe.doc
Wyjaśnienia_nowe.pdf
Informacja_o_wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Modernizacja układu sterowania szafy głównej S – 0 sterującej pracą ciepłowni C-13”
Ogłoszenie
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania: sieć cieplna na odcinku od komory K57 – węzeł W Kaszarska”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Umowa
Informacja
Formularz ofertowy – korekta
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa miału węglowego M II A w ilości 24 650 Mg”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Zasady negocjacji
Umowa
Informacje o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Laboratorium i Warsztacie Mechanicznym, w Ciepłowni C-13, przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Przedmiar robót 1
Przedmiar robót 2
Umowa
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Wyjaśnienie
Przedmiar – plik excel
Informacje o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Zakup samochodu osobowo-ciężarowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Umowa

Wyjaśnienia
Załącznik_nr_1_do_wyjaśnień
Wyjasnienia_20092011
Załącznik_nr_1_do_wyjaśnień
Załącznik_nr_2_do_wyjaśnień
Załącznik_nr_3_do_wyjaśnień
Załącznik_nr_4_do_wyjaśnień (uwaga: rozmiar pliku: ok. 16MB).
Załącznik_nr_5_do_wyjaśnień
Informacja_o_wyborze
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadnia:
„Zakup samochodu osobowo-ciężarowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy

Wyjaśnienia
Załącznik_nr_1_do_wyjaśnień
Załącznik_nr_2_do_wyjaśnień
Załącznik_nr_3_do_wyjaśnień
Załącznik_nr_4_do_wyjaśnień
Załącznik_nr_5_do_wyjaśnień
Załącznik_nr_6_do_wyjaśnień
Wyjaśnienie_02092011
Informacja o wyborze

 

 

 

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych w 2011 r.”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Umowa
Informacja
Wyjaśnienie
Informacja 2
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Sprzątanie pomieszczeń w budynkach: administracyjnym (pakiet nr 1), na terenie Ciepłowni C-13 (pakiet nr 2),
w okresie od 01.05.2011 r. do 30.04.2013 r.”
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Pakiet nr 1_wykaz
Pakiet nr 2_wykaz
Oświadczenie.
Informacja
Załącznik_nr_1_do_informacji
Załącznik_nr_2_do_informacji
Informacja_o_wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Budowa sieci cieplnej wraz z dostawą materiałów”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Przedmiar robót
Projekt umowy
Wyjaśnienie
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie naprawy 2 szt. zasobników węglowych kotłów WR-25 w ciepłowni C-13
przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
Wytyczne dot. remontu
Projekt umowy
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa materiałów preizolowanych w 2011 r.”
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz ofertowy – Zał. nr 1
Projekt umowy – Załącznik nr 2
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 300 Mg węgla kamiennego EkoGroszek”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy – Zał. nr 1
Oświadczenie – Zał. nr 2
Oświadczenie – Zał. nr 3
Oświadczenie – Zał. nr 4
Umowa – Zał. nr 5
Oświadczenie – Zał. nr 6
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie wzmocnienia trzonu komina stalowego H=60 mb na terenie ciepłowni
C-14 przy ul. Rzepichy w Gnieźnie”
Ogłoszenie
Wytyczne
Umowa
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 10 szt. kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Umowa
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie projektu technicznego oraz dostawa i montaż stacji odpylającej
dla kotłów WLM-5 nr 3 i 4 w ciepłowni C-13”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Załączniki
Umowa
Informacja o wyborze


Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Przetarg prowadzony w dwóch etapach
Nazwa zadania:
„Dostawa miału węglowego M IIA w ilości 31.900 Mg”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Wyjaśnienie
Informacja o wyborze
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie robót remontowych – budowlanych w budynkach Ciepłowni C-13 i budynku administracji przy ul. Staszica 13”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Kosztorys
Wykaz robót
Wzór umowy
Oświadczenie dot. umowy
Oświadczenie dot. wizji lokalnej
Informacja_uzupełniająca
Wyjaśnienie
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Remont izolacji termicznej rurociągów technologicznych w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 18”

 

Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wyjaśnienie
Informacje o wyborzeZamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
Wykonanie pomiarów stężeń i emisji: SO2, NOx, CO, CO2 i pyłów ogółem w gazach odlotowych dla kotłów typu WR-25, WR-10, WLM-5 i WR-5?
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Informacja o wyborze


Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania: „Ochrona osób i mienia”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wyjaśnienie
Odpowiedź na protest
Odpowiedź na skargę
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania: „Wymiana sieci cieplnej wraz z budową przyłączy”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Przebieg trasy
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania: „Dostawa 320 Mg węgla kamiennego EkoGroszek”

Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Oferta cenowa – Zał. nr 1
Oświadczenie – Zał. nr 2
Oświadczenie – Zał. nr 3
Oświadczenie – Zał. nr 4
Wzór umowy – Zał. nr 5
Oświadczenie – Zał. nr 6
Informacja o wyborze

Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o.
Ogloszenie
Zalacznik_nr_1
Zalacznik_nr_2
Wniosek
Zapytanie
Wnioski_otwarcie
Ogloszenie_kwalifikacje
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania: „Dostawa materiałów preizolowanych w 2010 r.”
Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Przedmiot zamówienia
Umowa
Wyjaśnienie do zapytania
Infomacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania: „Dostawa jedenastu szt. kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Umowa
Zmiana do Opisu przedmiotu zamówienia
Uzupełnienia do Opisu przedmiotu zamówienia
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania: „Dostawa miału węglowego M II A w ilości 25 500 Mg”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Zmiana do Warunków Zamówienia
Dodatkowa zmiana do Warunków Zamówienia
Odpowiedź na protest
Informacja o wyborze

Ogłoszenie poniżej 14 000 euro:
Nazwa zadania: „Przebudowa fragmentu stropu w budynku głównym Ciepłowni C13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
Projekt przebudowy
Rysunek
Informacja o wyborze

 

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania: „Przeniesienie i modernizacja kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego”
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
Dokument 4
Wyjaśnienia_do_zapytania
Wyjaśnienia do zapytania
Wyjaśnienia
Informacja o wyborze

Ogłoszenie poniżej 14 000 euro
Nazwa zadania: „Mycie i konserwacja trzonu komina H=101 mb w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 18”
Zaproszenie
Wyjaśnienie 1
Wyjaśnienie 2
Informacja o wyborze