Budowa węzła cieplnego

 

Węzeł cieplny jest zespołem połączonych ze sobą urządzeń oraz instalacji służących dostarczeniu Odbiorcy niezbędnej ilości ciepła na potrzeby ogrzewania budynku oraz zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Standardowy węzeł  cieplny wykonany jest w układzie dwufunkcyjnym z wymiennikiem ciepła c.o. oraz wymiennikiem ciepła c.w.u. W wymiennikach zachodzi wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem dostarczanym z miejskiej sieci ciepłowniczej o wysokiej temperaturze i ciśnieniu a wodą instalacyjną krążącą w instalacjach wewnętrznych Odbiorców.

Węzły cieplne posiadają pełną automatykę służącą do regulacji żądanych przez Odbiorców temperatur wewnętrznych instalacji grzewczych c.o. oraz c.w.u. Regulacja instalacji c.o. odbywa sią na podstawie pomiaru aktualnej temperatury zewnętrznej, która to determinuje zakres dostarczanego parametru. Ciepła woda użytkowa dogrzewana jest do stałego parametru temperatury na poziomie 55 do 60 st. C.

W skład węzła oprócz wymienników ciepła wchodzą: urządzenia odcinające, filtrujące, zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem objętości cieczy oraz ciśnienia, zawory regulacyjne sterowane przez automatykę pogodową oraz pompy obiegowe wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u.

Ilość ciepła zużytego przez Odbiorcę mierzona jest przez zamontowany w węźle główny licznik ciepła. Licznik ten podaje aktualny stan poboru ciepła (dostarczanego do instalacji odbiorczych) w GJ (Gigadżulach).

Węzeł 1 Węzeł 2