Kariera

Oferta pracy – Inspektor ds. informatycznych.

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ogłasza nabór
na stanowisko:
Inspektor ds. informatycznych.

Zakres obowiązków:
• konfiguracją urządzeń sieciowych,
• konfiguracja sprzętu komputerowego przedsiębiorstwa
• wykonywanie backupów oraz kopii bezpieczeństwa,
• konfiguracja i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
• konfiguracja serwerów
• diagnozowanie przyczyn i rozwiązywanie problemów w obszarze użytkowania systemów,
• zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów sieci komputerowych,
• monitorowanie środowisk infrastruktury sieciowej,
• wdrażanie nowych rozwiązań, technologii,
• dbanie o bezpieczeństwo infrastruktury oraz jej rozwijanie zgodnie z potrzebami firmy,
• planowanie wydajności środowisk infrastruktury sieciowej,
• poszukiwanie nowych rozwiązań oraz standaryzowanie sposobów i metod pracy,
• przygotowywanie i utrzymanie dokumentacji technicznej,
Wymagania:
• roczne doświadczenie zdobyte na podobnym stanowisku,
• wykształcenie średnie techniczne, preferowane z zakresu: informatyka, automatyka,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem sprzętem i oprogramowaniem
• znajomość systemów operacyjnych,
• znajomość protokołu TCP/IP
• znajomość zagadnień sieciowych LAN/Wi-Fi oraz aspektów bezpieczeństwa IT
• znajomość zabezpieczeń w sieciach komputerowych
• znajomość konfiguracji urządzeń firmy CISCO, FORTIGATE
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• umiejętność analizy i rozwiązywania problemów technicznych
• świadectwo kwalifikacyjne SEP 1kV

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze,
• stabilne zatrudnienie,
• nagrody świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie,
• podarunki dla dzieci pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia,
• nagroda roczna,
• dopłaty do wypoczynku letniego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• możliwość udzielenia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym, a także dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu:
1/ drogą elektroniczną na adres: pec@pec.gniezno.pl,
2/ pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno,
3/ osobiście,
w zamkniętej kopercie w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno, pokój nr 11,
w tytule wiadomości podając numer referencyjny:
Inspektor ds. informatycznych.
Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć podpisane przez Panią/Pana oświadczenie: "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. podanych przeze mnie dobrowolnie dla realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj.: Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia. Oświadczam również, że zapoznałem*/zapoznałam* się z informacją Administratora Danych Osobowych: Klauzula Informacyjna".
Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy rozpatrywali Pani/Pana kandydaturę także w ewentualnych przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia
o treści: „Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie przez okres 12 miesięcy od chwili zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych” i również jego podpisanie.
*niepotrzebne pominąć.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO
jako informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno,
2) mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Stanowisko mechanik-operator sprzętu

Stanowisko mechanik-operator sprzętu.

Zakres obowiązków:
 prowadzenie samochodów ciężarowych powyżej 3,5 Mg z naczepą/ przyczepą,
 obsługa koparko – ładowarki, wykonywanie prac ziemnych,
 pomoc przy wykonywanie prac ziemnych, ręczne prace ziemne,
 pomoc przy montażu sieci ciepłowniczych nisko i wysokoparametrowych,
 Wymagania:
 Uprawnienia operatora koparko- ładowarki,
 Aktualne prawo jazdy kategorii C+E,
 Świadectwo kwalifikacji zawodowej
 Znajomość przepisów dot. czasu pracy kierowcy,
 Doświadczenie zawodowe mile widziane,
 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej

Termin składania ofert do 13 maja 2022 r.

Oferta pracy – Elektryk

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza nabór
na stanowisko:
Elektryk.
Zakres obowiązków:
• utrzymywanie w pełnej sprawności instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, urządzeń automatyki oraz innych maszyn i urządzeń pod względem elektrycznym,
• sprawne usuwanie awarii w zakresie automatyki, elektryki i elektroenergetyki,
• wykonywanie przeglądów oraz kontroli okresowych urządzeń,
• realizacja zadań związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń produkcyjnych,
• realizacja zadań związanych z rozbudową oraz modernizacją układów zasilania i sterowania dotyczących produkcji i dystrybucji ciepła.

Wymagania:
- wykształcenie średnie techniczne/kierunkowe,
- gotowość do pracy w systemie zmianowym,
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
- chęć do nauki i odporność na stres,
- świadectwo kwalifikacyjne SEP 1kV ( mile widziane 15 kV),
- doświadczenie z zakresu elektromontażu rozdzielni elektrycznych i szaf AKPiA, remontu napędów elektrycznych, utrzymania przemysłowych instalacji elektrycznych.
Oferujemy:
# umowę o pracę w pełnym wymiarze,
# stabilne zatrudnienie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym, a także dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu:
1/ drogą elektroniczną na adres: pec@pec.gniezno.pl,
2/ pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno,
3/ osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie
Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno, pokój nr 11,
w tytule wiadomości podając numer referencyjny: Elektryk.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć podpisane przez Panią/Pana oświadczenie: "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. podanych przeze mnie dobrowolnie dla realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj.: Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia. Oświadczam również, że zapoznałem*/zapoznałam* się z informacją Administratora Danych Osobowych: Klauzula Informacyjna".
Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy rozpatrywali Pani/Pana kandydaturę także w ewentualnych przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia
o treści: „Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie przez okres 12 miesięcy od chwili zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych” i również jego podpisanie.

*niepotrzebne pominąć.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO
jako informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13,
62-200 Gniezno.
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Oferta pracy – Mechanik-spawacz

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza nabór
na stanowisko:
Mechanik-spawacz.
Zakres obowiązków:
• wykonywanie remontów oraz prac konserwacyjnych maszyn, urządzeń, i instalacji przedsiębiorstwa,
• wykonywanie prac w zakresie wykonywania spoin doczołowych rur metodą MIG/MAG, TIG
• układnie i montażu sieci ciepłowniczych nisko i wysokoparametrowych, sieci centralnego ogrzewania oraz sieci wodociągowych w zakresie rur stalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Wymagania:
- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- gotowość do pracy w systemie zmianowym,
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
- doświadczenie oraz umiejętności z zakresu wykonywania spoin doczołowych metodą TIG,
- minimum 3 lata doświadczenia w wykonywaniu instalacji hydraulicznych.
Oferujemy:
# umowę o pracę w pełnym wymiarze,
# stabilne zatrudnienie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym, a także dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu:
1/ drogą elektroniczną na adres: pec@pec.gniezno.pl,
2/ pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno,
3/ osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie
Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno, pokój nr 11,
w tytule wiadomości podając numer referencyjny:
Mechanik – spawacz.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć podpisane przez Panią/Pana oświadczenie: "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. podanych przeze mnie dobrowolnie dla realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj.: Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia. Oświadczam również, że zapoznałem*/zapoznałam* się z informacją Administratora Danych Osobowych: Klauzula Informacyjna".
Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy rozpatrywali Pani/Pana kandydaturę także w ewentualnych przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia
o treści: „Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie przez okres 12 miesięcy od chwili zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych” i również jego podpisanie.

*niepotrzebne pominąć.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO
jako informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13,
62-200 Gniezno.
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Oferta pracy – Specjalista ds. automatyki

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza nabór
na stanowisko:
Specjalista ds. automatyki.
Zakres obowiązków:
• sprawowanie nadzoru nad istniejącą infrastrukturą z zakresu automatyzacji, regulacji i wizualizacji
procesów związanych z produkcją oraz dystrybucją energii cieplnej,
• rozbudowa, modernizacja i bieżąca konserwacja systemów sterowania oraz systemów wizualizacji związanych z procesami produkcji i dystrybucji energii cieplnej,
• wykonywanie przeglądów bieżących i okresowych oraz modernizacji maszyn i urządzeń pod kątem automatyki,
• prowadzenie przeglądów urządzeń, w zakresie automatyki przemysłowej i wyciąganie z nich wniosków,
• udział w utrzymaniu układów pomiarowych, sterowania i wizualizacji, ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz układów technologicznych w pełnej sprawności,
• współpraca przy planowaniu remontów, konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń i układów AKPiA,
• kontrola i wymiana urządzeń zabezpieczających, blokad i układów bezpieczeństwa urządzeń
sterowniczych – sprawdzanie poprawności ich działania.
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie techniczne – kierunkowe,
- świadectwo kwalifikacji do 1 kV (eksploatacja, dozór),
- doświadczenie: co najmniej 3 lata na podobnym stanowisku,
- umiejętność programowania urządzeń sterowniczych,
- znajomość sterowników Modicon M340, oprogramowania Unity Pro , regulatorów pogodowych typu RVD firmy Schneider-Electric, regulatorów pogodowych typu ECL firmy Danfoss, Trovis firmy Samson
- znajomość systemów wizualizacji procesów wytwarzania i dystrybucji typu Vijeo Citect, TelWin SCADA,
- prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
# umowę o pracę w pełnym wymiarze,
# stabilne zatrudnienie,
# pracę w systemie podstawowym (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym, a także dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu:
1/ drogą elektroniczną na adres: pec@pec.gniezno.pl,
2/ pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno,
3/ osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie
Sp. z o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno, pokój nr 11,
w tytule wiadomości podając numer referencyjny: Specjalista ds. automatyki.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć podpisane przez Panią/Pana oświadczenie: "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. podanych przeze mnie dobrowolnie dla realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj.: Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia. Oświadczam również, że zapoznałem*/zapoznałam* się z informacją Administratora Danych Osobowych: Klauzula Informacyjna".
Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy rozpatrywali Pani/Pana kandydaturę także w ewentualnych przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia
o treści: „Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie przez okres 12 miesięcy od chwili zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych” i również jego podpisanie.

*niepotrzebne pominąć.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO
jako informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13,
62-200 Gniezno.
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.