Kierunki rozwoju

Działania inwestycyjne Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie od dłuższego czasu skoncentrowane są na poprawie sprawności eksploatowanych systemów oraz poprawie efektywności wytwarzania Ciepła systemowego.
W strukturze nakładów inwestycyjnych można wyróżnić między innymi następujące grupy zadań:
 • inwestycje obszarowe związane z rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • modernizacja ciepłowni i kotłowni lokalnych, w tym realizacja zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska naturalnego,
 • wymiana sieci ciepłowniczej i armatury w celu zwiększenia jej szczelności oraz
 • modernizacja węzłów cieplnych w celu poprawienia sprawności ich działania.
Mając na uwadze silne ukierunkowanie na klienta, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie w swoich działaniach inwestycyjnych dąży do tego, aby dostawa Ciepła systemowego była prowadzona w sposób:
 • ciągły (bez przerw i awarii, niezależnie od zmian w otoczeniu, pory roku i dnia),
 • optymalny (bez strat i marnotrawstwa, za niewygórowaną cenę),
 • ogólnodostępny (rozszerzający zasięg działania i ułatwiający korzystanie z usług).
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie prowadząc działania rozwojowe dąży do:
 • utrzymania niskiego poziomu wzrostu cen Ciepła systemowego poprzez obniżanie kosztów jednostkowych i podwyższenie całkowitej sprawności systemu ciepłowniczego,
 • wzrostu sprzedaży Ciepła systemowego w wyniku pozyskania nowych odbiorców ciepła,
 • zmniejszenia strat Ciepła systemowego, zarówno w źródle, jak i sieci ciepłowniczej,
 • dalszej poprawy jakości dostaw Ciepła systemowego poprzez automatyzację procesu technologicznego,
 • ochrony środowiska naturalnego poprzez modernizację istniejącego systemu ciepłowniczego, jak i wdrażanie technologii produkcji Ciepła systemowego w oparciu o odnawialne źródła energii oraz kogenerację (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej),
 • sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa – zwiększa jego wartości i utrzymanie dobrej kondycji finansowej firmy,
 • tworzenia warunków dalszego kształcenia pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji zgodnie z potrzebami Spółki.

Rozwijamy się, żeby coraz lepiej spełniać potrzeby naszych klientów!