Przedmiot działalności – podstawowe informacje

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest produkcja i dystrybucja Ciepła systemowego. PEC w Gnieźnie produkuje i dostarcza Ciepło systemowe na terenie miasta Gniezna i Pobiedzisk. W Gnieźnie nie konkurujemy z innymi dostawcami Ciepła systemowego. Konkurujemy jednak z innymi sposobami zaspakajania komfortu cieplnego. Zdajemy więc sobie sprawę, że działamy na rynku, na którym decyduje popyt, podaż, konkurencja oraz silna orientacja na potrzeby i wymagania klientów.
Dlatego dokładamy wszelkich starań, ażeby dostarczać naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości, po atrakcyjnych cenach.
Ciągle podnosimy swoje standardy w zakresie obsługi klientów, marketingu, komunikacji oraz technologii, która musi być dostosowywana do zmieniających się wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Ciepło systemowe dostarczamy przede wszystkim mieszkańcom budynków wielorodzinnych, instytucjom publicznym, szpitalom, placówkom oświatowym (szkoły i przedszkola) oraz przedsiębiorstwom. Udział sprzedaży Ciepła systemowego w podziale na grupy odbiorców kształtuje się następująco:

 • 70 % – odbiór na cele mieszkaniowe (spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne),
 • 21 % – na cele obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, przedszkola),
 • 9 % – pozostałe obiekty, w tym przedsiębiorstwa (firmy produkcyjne, usługowe i handlowe).

Działalność Spółki w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji Ciepła systemowego regulowana jest przepisami prawa energetycznego i ze względu na wielkość potencjału produkcyjnego podlega koncesjonowaniu przez Urząd Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl.
Uzyskanie koncesji pociąga za sobą obowiązek przygotowania do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie do stosowania „Taryfy dla ciepła”. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. ma zatem ograniczone możliwości w samodzielnym kształtowaniu wysokości cen za Ciepło systemowe.
Całe wyprodukowane Ciepło systemowe pochodzi z własnych obiektów kotłowych. PEC w Gnieźnie posiada obecnie siedem dużych urządzeń kotłowych zasilanych miałem węglowym, w tym:

Dane o przedsiębiorstwie 2021 r.

 1. Wielkość zainstalowanej mocy cieplnej: 91,366 MW w tym:
  • 2 ciepłownie opalane miałem: 87,225 MW
  • 11 kotłowni gazowych: 4,141 MW
 2. Produkcja energii cieplnej: 497 994,39 GJ w tym:
  • ciepłownie węglowe: 480 778,39 GJ
  • kotłownie gazowe: 17 216,00 GJ
 3. Udział energii odnawialnej w produkcji Ciepła systemowego:  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. informuje, że w roku 2021 nie dostarczyło do sieci cieplnej Ciepła systemowego wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
 4. Sprzedaż energii cieplnej: 410 739,25 GJ
 5. Ilość spalonego opału:
  • miału węglowego: 25 417,18 Mg
  • gazu ziemnego: 543 091 m3
 6. Udział miału węglowego zużytego do wytworzenia Ciepła systemowego w systemie ciepłowniczym: 100%
 7. Długość sieci cieplnej: 51,954 km, w tym 37,529 km w technologii rur preizolowanych (72,24%)
 8. Ilość eksploatowanych węzłów cieplnych: 362 szt. w tym:
  • własnych: 306 szt.
  • obcych: 56 szt.
 9. Ilość kotłów: 26 szt. w tym:
  • węglowych: 7 szt.
  • gazowych: 19 szt.
 10. Ilość umów sprzedaży ciepła: 227 szt.
 11. Zatrudnienie:
  • na koniec 2020 r.: 77 osób
  • na koniec 2021 r.: 76 osób
 12. Parametry czynnika grzewczego przy maksymalnym obciążeniu:
  • temperatura: 125/65 oC
  • przepływ: 1 413,97 m3/h
 13. Struktura paliw pierwotnych zużywana do wytwarzania Ciepła systemowego:

  • miał: 96,54 %
  • gaz: 3,46 %
 14. Emisja zanieczyszczeń:
 • dwutlenek węgla [CO2]: 51 532,0 Mg
 • dwutlenek siarki [SO2 ]: 150,2 Mg
 • tlenki azotów [NOx ]: 65,5 Mg
 • pyły: 2,9 Mg

15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. informuje, że wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego wynosi:

Wpc = 1,68

Obliczono w oparciu o metodologię określoną w Załączniku nr 4, pkt. 1.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczanie oszczędności energii (Dz. U. 2017, poz. 1912).

Energię cieplną dostarczamy jej użytkownikom w standardzie przewidzianym dla ciepła systemowego.
Oznacza to, że naszym klientom gwarantujemy produkt (energię cieplną), który pozwala w sposób najbardziej bezpieczny, optymalny i wygodny zapewnić sobie komfort cieplny. Ciepło systemowe to także produkt przyjazny dla zdrowia i środowiska naturalnego. I co nie pozostaje bez znaczenia jest to produkt relatywnie najtańszy na rynku. Ciepło systemowe, wytwarzane jest podczas w pełni kontrolowanego procesu spalania, w wyniku którego, w możliwie najmniejszym stopniu zanieczyszczane jest środowisko naturalne. Dzięki wizualizacji sieci przesyłowej i źródeł ciepła możemy błyskawicznie reagować na pojawiające się awarie lub im wręcz zapobiegać. Specjalnie przygotowani pracownicy pogotowia ciepłowniczego są gotowi do usunięcia każdej drobnej i dużej awarii.

Poza produkcją i dystrybucją Ciepła systemowego, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie świadczy także usługi związane z szeroko rozumianą energetyką cieplną. PEC w Gnieźnie prowadzi na zlecenia zewnętrzne między innymi eksploatację urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwację, remonty i modernizacje urządzeń ciepłowniczych, sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, wydaje warunki techniczne dla obiektów przyłączanych do eksploatowanej przez siebie sieci ciepłowniczej, a także kontroluje powierzone urządzenia ciepłownicze.

Naszym celem jest budowanie trwałych, dobrych relacji z klientami i ze społecznością lokalną. Dzięki rozwojowi sieci ciepłowniczej, poprzez którą dostarczamy do naszych odbiorców ciepło systemowe, poprawiamy standardy ekologiczne w Gnieźnie, przyczyniając się do ograniczenia tak szkodliwej dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego – niskiej emisji.

Dostarczamy ciepło systemowe – Ciepło, którego potrzebujesz!