Zamówienia publiczne

W związku z tym, że 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie posiada Miasto Gniezno, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), przy udzielaniu zamówień publicznych jest zobowiązane do stosowania tej ustawy.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 ww. ustawy, zamówienia dokonywane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie w celu wykonywania działalności polegającej na:

  • tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją i przesyłaniem ciepła lub
  • dystrybucją ciepła do takich sieci lub
  • kierowaniem sieciami służącymi do dystrybucji ciepła,

będą traktowane jako tzw. zamówienia sektorowe i w związku z tym dokonywane na zasadach szczególnych przewidzianych dla tego typu zamówień.
Dotyczy to wszystkich zamówień niezbędnych dla sprawnego prowadzenia ww. działalności.

Zgodnie z art. 133 ww. ustawy, do udzielania zamówień sektorowych ustawę Prawo Zamówień Publicznych stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza:

  • 400.000 euro, dla dostaw,
  • 5.000.000 euro, dla robót budowlanych.

Jeżeli całość lub część zamówienia nie będzie obejmowała ww. działalności, nie będzie stanowiła więc w całości zamówienia sektorowego, wówczas Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest zobowiązane stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych na zasadach ogólnych.
Oznacza to, że obowiązek stosowania ustawy powstanie, gdy wartość zamówienia przekroczy progi podstawowe, od których uzależnione jest stosowanie ustawy na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych ? 14.000 euro).
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie może stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych na zasadach ogólnych nawet jeśli zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia sektorowego, zgodnie z art. 133 ww. ustawy.

Informacji o zakupach lub sprzedaży dokonywanych poza trybem przewidzianym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, należy szukać w zakładce Ogłoszenia.

Warunki zamówienia