Efektywny system ciepłowniczy

Jesteśmy Efektywnym Systemem Ciepłowniczym!

certyfikatesc

Pod koniec lutego 2024 r. gnieźnieński system ciepłowniczy stał się Efektywnym Systemem Ciepłowniczym. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 01 marca 2024 r. w siedzibie naszej Spółki, Prezes Jarosław Grobelny wyjaśnił co oznacza uzyskanie tego statusu dla nas i naszych Odbiorców.

Ustawa Prawo energetyczne uznaje system ciepłowniczy za efektywny energetycznie, jeśli do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej:

• w 50% OZE lub

• w 50% ciepło odpadowe lub

• w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji lub

• w 50% wykorzystuje się połączenie ww. energii i ciepła.

 

𝑷𝒓𝒛𝒆𝒅𝒔𝒊𝒆̨𝒃𝒊𝒐𝒓𝒔𝒕𝒘𝒂 𝒄𝒊𝒆𝒑ł𝒐𝒘𝒏𝒊𝒄𝒛𝒆 𝒔𝒂̨ 𝒛𝒐𝒃𝒐𝒘𝒊𝒂̨𝒛𝒂𝒏𝒆 𝒖𝒛𝒚𝒔𝒌𝒂𝒄́ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒖𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒌𝒕𝒚𝒘𝒏𝒆𝒈𝒐 𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎𝒖 𝒄𝒊𝒆𝒑ł𝒐𝒘𝒏𝒊𝒄𝒛𝒆𝒈𝒐 𝒅𝒐 𝟯𝟭 𝒈𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒂 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝒓.

W PEC Gniezno 50% Ciepła systemowego, które gwarantuje komfort cieplny mieszkańcom Gniezna pochodzi z biomasy, w postaci peletu drzewnego lub PKS, czyli łupiny olejowca gwinejskiego.

Oba paliwa posiadają certyfikaty poświadczające, że jest to biomasa zrównoważona, czyli nie obciąża w sposób negatywny środowiska naturalnego. Pelet zużywany przez naszą firmę pochodzi z przeróbki odpadów tartacznych a nie np. z wycinki lasów. Osiągnięcie tego statusu, to duży sukces, szczególnie że osiągnęliśmy go bez większych nakładów inwestycyjnych. W naszych analizach zakładamy, że w przyszłości 𝐂𝐢𝐞𝐩ł𝐨 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐨𝐰𝐞 powinno być tańsze niż dzisiaj, szczególnie jeśli uda nam się wykorzystać geotermię głęboką lub płytką i lokalnie wykorzystywaną biomasę ze słomy. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Gniezna było jak najtańsze, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa i pewności dostaw.

42Zrzut ekranu 2023-09-25 091247

Obraz1

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego naszej kampanii informacyjnej o zastępowaniu miału węglowego biomasą:

pec_zielone_plakatZrzut ekranu 2023-09-26 082739Zrzut ekranu 2023-09-26 082842Zrzut ekranu 2023-09-26 083015Zrzut ekranu 2023-09-26 083140Zrzut ekranu 2023-09-26 083308Zrzut ekranu 2023-09-26 084443Zrzut ekranu 2023-09-26 084040Zrzut ekranu 2023-09-26 084546Zrzut ekranu 2023-09-26 084803Zrzut ekranu 2023-09-26 085011Zrzut ekranu 2023-09-26 083823

Korzyści z zastosowania biomasy.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o. zastępuję miał węglowy biomasą!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o. dąży do uniezależnienia się od konieczności umarzania uprawnień do emisji CO2 i jednocześnie osiągniecia statusu efektywnego systemu ciepłowniczego poprzez zastąpienie miału węglowego biomasą spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie  Sp. z o.o. wytwarza obecnie Ciepło systemowe w dwóch ciepłowniach C-13 przy ul. Spichrzowej 18 i C-14 przy ul. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Pierwsza z nich ze względu na zainstalowaną moc cieplną powyżej 20 MW jest objęta systemem umarzania uprawnień do emisji CO2, zwanym systemem EUETS. Druga nie jest w chwili obecnej objęta takim systemem.

W związku z tym, że wytwarzanie Ciepła systemowego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie  Sp. z o.o. w ciepłowni C13 jest objęte systemem EUETS, podjęto świadomą decyzję o stopniowym zastąpieniu miału węglowego wykorzystywanego do produkcji Ciepła systemowego, biomasą w postaci peletu drzewnego lub PKS – Palm Kernel Shell (rozdrobniona łupina orzecha palmy – olejowca gwinejskiego), co poza efektem ekologicznym ma zagwarantować odbiorcom Ciepła systemowego stabilną i możliwie najniższą cenę pozbawioną wpływu konieczności umarzania uprawnień do emisji CO2, których ceny wzrastają i są trudne do przewidzenia. W ciepłowni C14 w dalszym ciągu będzie wykorzystywany miał węglowy, jako najtańsze paliwo służące do wytwarzania Ciepła systemowego, gdzie wytwarzanie ciepła nie jest objęte systemem EUETS. Jest to jednak sytuacja przejściowa. Komisja Europejska w ramach pakietu aktów prawnych pod wspólnym szyldem “Gotowi na 55” –  Fit for 55, który odnosi się do 55 procent, czyli nowego celu przejściowego redukcji emisji w Unii Europejskiej na 2030 rok, wprowadziła dodatkowy system umarzania uprawnień do emisji CO2, który nosi nazwę EUETS2. W ramach tego systemu każdy sprzedawca węgla po roku 2027 lub 2028 jeśli ceny energii na rynkach europejskich będą wysokie, jeśli nie dostarcza go do systemu objętego EUETS, będzie zobowiązany doliczyć do każdego Mg sprzedawanego węgla koszt umorzenia dwóch uprawnień, których cena nie ma przekroczyć 45 Euro. Oznacza to że produkcja Ciepła systemowego z miału węglowego w ciepłowni C14 przestanie być opłacalna.

Docelowo chcemy więc żeby nie korzystać z paliw kopalnych na potrzeby dostarczenia Ciepła systemowego do systemu ciepłowniczego miasta Gniezna, dlatego też prowadzimy intensywne prace związane z transformacją energetyczną naszego przedsiębiorstwa. 

Zastępując miał węglowy biomasą,  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, a tym samym użytkownicy Ciepła systemowego zyskają nie tylko  na tym, że nie będzie trzeba kupować uprawnień do emisji CO2, ale także darmowe uprawnienia przydzielane każdej instalacji objętej EUETS nie będą w całości umarzane, czyli będą mogły być przynajmniej w części sprzedane. Dodatkowo zmniejszą się opłaty za korzystnie ze środowiska. Spalając biomasę zamiast węgla aż dziesięciokrotnie zmniejszamy ilość związków siarki, które wprowadzane są do atmosfery.  Wyeliminowane zostaną także koszty utylizacji żużla paleniskowego. Po pierwsze w wyniku spalania biomasy uzyskuje się pięciokrotnie mniej popiołu w porównaniu do żużla paleniskowego powstającego ze spalania miału węglowego, ponadto odpad ze spalania biomasy będzie mógł być wykorzystany jako naturalny nawóz, który będzie można zagospodarować rolniczo. Za utylizację żużla paleniskowego PEC w Gnieźnie Sp. z o.o. ponosi dodatkowe koszty. Zamiana miału węglowego biomasą jest więc korzystna dla użytkowników Ciepła systemowego.

Zastępowanie miału węglowego biomasą w przypadku Ciepłowni C13 trwa już od marca 2023 r., od kiedy prowadzone są testy z różnymi rodzajami biomasy. Testowane były poza peletem drzewnym, surowe odpady tartaczne, odpady produkcyjne z zakładów drzewnych, brykiety drzewne, brykiety ze słomy oraz PKS – Palm Kernel Shell (rozdrobniona łupina orzecha palmy – olejowca gwinejskiego). Analizowany był proces spalania i jego efektywność, sprawność oraz kwestie logistyczne zarówno w zakresie dostaw, jak i transportu wewnątrz zakładu.

Ze względu na to, że proces wytwarzania Ciepła systemowego prowadzony jest obecnie w kotłach dedykowanych do spalania miału węglowego o wartości opałowej około 23 GJ/Mg oraz ze względu na brak możliwości długotrwałego magazynowania biomasy bez utraty jej właściwości, na podstawie wielomiesięcznych testów podjęto decyzję, że do produkcji Ciepła systemowego w okresie transformacji energetycznej wykorzystywana będzie biomasa w postaci peletu drzewnego lub PKS, spełniająca kryteria zrównoważonego rozwoju, dostarczana w formule just in time. Takie rozwiązanie  generuje najniższe koszty ograniczenia używania miału węglowego do produkcji Ciepła systemowego w okresie przejściowym prowadzącym do pełnej transformacji energetycznej. Ograniczenie kosztów produkcji Ciepła systemowego jest dla nas jednym z niezmiernie ważnych priorytetów, gdyż cały czas dążymy do tego, żeby zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Gniezna było jak najtańsze a tym samym obciążenie budżetów domowych możliwie jak najmniejsze.

W związku z tym, że proces wytwarzania Ciepła systemowego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie  Sp. z o.o. odbywa się przy użyciu biomasy w postaci peletu lub PKS, w kotłach typu WR dedykowanych do wytwarzania Ciepła systemowego przy użyciu miału węglowego o średniej wartości opałowej  na poziomie 23 GJ/Mg, konieczne jest zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych biomasy, w szczególności wartości opałowej na poziomie co najmniej 17 GJ/Mg, wilgotności poniżej 10%, jednorodności dostarczanej biomasy oraz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej peletu, co wiąże się z ograniczeniem ilości części sypkich (pyłu) nie będących peletem.

Zgodnie z zapisami dyrektywy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tzw. dyrektywy RED II,  tylko biomasa spełniająca kryteria zrównoważonego rozwoju, potwierdzone odpowiednim  certyfikatem wydanym przez jeden z dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań́ systemu EUETS, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Europejskiej, np. SURE, KZRINIG, ISCC, pozwala na nie umarzanie uprawnień do emisji CO2 w związku ze spalaniem biomasy w systemach objętych EUETS.

W celu zapewnienia, że do produkcji ciepła wykorzystywana jest  wyłącznie biomasa spełniająca kryteria zrównoważonego rozwoju, certyfikować muszą się także producenci Ciepła systemowego. Po audycie certyfikującym przeprowadzonym w dniu 15.06.2023 przez DQS Polska Sp. z o.o. r., w dniu 07 lipca 2023 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie uzyskało certyfikat w systemie SURE, gwarantujący wykorzystywanie do produkcji Ciepła systemowego wyłącznie z biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju. W przypadku PEC w Gnieźnie sp. z o.o. będzie to obecnie wyłącznie biomasa w postaci peletu, pochodząca z odpadów tartacznych i odpadów pochodzących z zakładów przetwarzających drewno albo PKS.

Ze względów ekonomicznych, tzn. konieczności zagwarantowania użytkownikom Ciepła systemowego możliwie najniższych cen przy zachowaniu pewności dostaw, bezpieczeństwa i pełni komfortu cieplnego miał węglowy będzie używany jeszcze na ciepłowni C14 (ciepłownia nie objęta systemem EUETS) oraz wspomagająco na ciepłowni C13, chodzi przede wszystkim o okresy anomalii pogodowych, trudności z dostawą peletu, niskie temperatury i konieczność dostarczania większej ilości ciepła do odbiorców.

Docelowo jednak w ramach transformacji energetycznej rozważana jest geotermia, wysokosprawna kogeneracja oparta na biomasie z opcją wykorzystania paliw alternatywnych, pompy ciepła zarówno woda – woda, wykorzystujące ciepło ścieków i zbiorników wodnych, jak i pompy powietrze – woda, szczególnie dla punktowego wytwarzania ciepła oraz krótkookresowe i długookresowe magazynowanie ciepła. Zakłada się całkowite wyeliminowanie węgla do roku 2050, który Komisja Europejska określiła mianem roku osiągnięcia neutralności energetycznej.

W roku 2050 wszystkie budynki w Unii Europejskiej, zarówno mieszkalne, jak i budynki użyteczności publicznej mają spełniać kryteria bezemisyjności. Od 2026 roku, bezemisyjne będą musiały być wszystkie nowe budynki publiczne, a od 2028 roku także budynki mieszkalne. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. już za rok powinno spełniać wymogi stawiane efektywnym systemom ciepłowniczym i jednocześnie spełniać kryteria bezemisyjności. Oznacza to, że nowoe budynki, które będą podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej będą uważane za bezemisyjne. To ważny krok PEC w Gnieźnie  sp. z o.o., zarówno w zakresie pozyskiwania  nowych klientów, jak i w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej, a tym samym w rozwoju firmy.

Biomasa jest co prawda mniej kaloryczna i droższa od miału węglowego, ale biorąc pod uwagę konieczność umorzenia dla każdej tony węgla zużytej do produkcji Ciepła systemowego aż dwóch uprawnień do emisji CO2, których cena jest bliska 90 Euro, produkcja Ciepłą systemowego z biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju, jest więc dużo korzystniejsza dla odbiorców Ciepła systemowego.

Tańszy węgiel pozwolił już od 1 sierpnia br. obniżyć cenę Ciepła systemowego aż o blisko 25%, co jest szczególnie istotne dla klientów nie korzystających z systemu wsparcia. Dla korzystających z systemu wsparcia cena Ciepła systemowego obniżona została prawie o 6%. Zastąpienie miału węglowego biomasą spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju powinno spowodować obniżenie kosztu wytworzenie 1 GJ o około 20%, a to z kolei powinno spowodować obniżenie cen Ciepła systemowego od stycznia przyszłego roku, co po zaprzestaniu obowiązywania systemu wparcia jest niezwykle istotne dla naszych klientów. Użytkownicy Ciepła systemowego w roku 2024, po zakończeniu obowiązywania systemu wsparcia nie powinni więc odczuć podwyżek cen Ciepła systemowego, a wręcz nieznaczne obniżenie cen.

Zastąpienie miału węglowego biomasą spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju poza brakiem konieczności umarzania uprawnień do emisji CO2, daje możliwość osiągnięcia przez system ciepłowniczy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. W związku z tym, że dla uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego co najmniej połowa Ciepła systemowego powinna być wytwarzana z biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie na potrzeby wytwarzania Ciepła systemowego zakupi w terminie od września 2023 do sierpnia 2024 od 16 do 22 tysięcy Mg biomasy w postaci peletu drzewnego lub PKS, spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, potwierdzone odpowiednim  certyfikatem wydanym przez jeden z dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań́ systemu EUETS, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Europejskiej, np. SURE, KZRINIG, ISCC, itd.

W wyniku działań podjętych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o. znaczącej poprawie ulegnie wskaźnik EP oznaczający zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, która jest potrzebna do zapewnienia ogrzewania w budynkach, podgrzewania wody, wentylacji i oświetlenia. Z obecnej wartości na poziomie 1,64 obniży się on aż do 0,97.

W ten sposób Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o., będzie spełniało wymagania stawiane dla efektywnych systemów ciepłowniczych do roku 2039. Możliwe jest więc prowadzenie racjonalnych działań transformacyjnych w taki sposób żeby w możliwie jak najmniejszym stopniu obciążała finansowo użytkowników Ciepła systemowego.

Zrzut ekranu 2023-09-25 083435Zrzut ekranu 2023-09-25 090712Zrzut ekranu 2023-09-25 083518

Zrzut ekranu 2023-09-25 090959Zrzut ekranu 2023-09-25 091559Zrzut ekranu 2023-09-25 091206

https://youtu.be/08CftOS06d8