Troska o środowisko naturalne

Wytwarzając Ciepło systemowe dokładamy wszelkich starań aby w możliwie największym stopniu ograniczać negatywne oddziaływanie na otaczające nas wszystkich środowisko naturalne.
Przede wszystkim w pełni kontrolujemy proces wytwarzania Ciepła systemowego. Pozwala nam na to zautomatyzowanie wszystkich kluczowych procesów jej produkcji.
Do wytwarzania Ciepła systemowego wykorzystujemy węgiel o niskiej zawartości siarki, wysokiej wartości opałowej oraz niskiej zawartości popiołów (niepalnych części paliwa – miału węglowego). W procesie wytwarzania Ciepła systemowego stosujemy urządzenia odpylające, które w znaczącym stopniu (o blisko 90%) potrafią zmniejszyć ilość pyłu emitowaną do powietrza.

Aby z jednej strony możliwie najlepiej chronić otaczające nas środowisko naturalne, a z drugiej strony ograniczać koszty energii, które muszą ponosić jej odbiorcy, staramy się ciągle zwiększać efektywność energetyczną naszych urządzeń.

Zasadniczym kierunkiem działań w zakresie ochrony środowiska w PEC w Gnieźnie jest ochrona powietrza atmosferycznego. Priorytet, jaki nadano tej grupie działań inwestycyjnych wynika z istoty i charakteru działalności Spółki – produkcja Ciepła systemowego zawsze wiąże się ze spalaniem paliw, co w konsekwencji nieuchronnie prowadzi do emisji zanieczyszczeń. Dążenie do systematycznego obniżenia zanieczyszczeń emitowanych do powietrza wynika także z konieczności dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów i norm związanych z ustawą o ochronie środowiska, a także norm i dyrektyw, jakie obowiązują w Unii Europejskiej.
Spółka ma uregulowany stan prawny w zakresie ochrony środowiska – posiada wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia i pozwolenia związane z emisją zanieczyszczeń i gospodarką odpadami.
Przedsiębiorstwo nie podlega przepisom o szczególnym korzystaniu z wód, ponieważ wszystkie obiekty PEC w Gnieźnie zasilane są z sieci wodociągowej, a ścieki zrzucane są do kanalizacji.

W latach 1999 – 2000 PEC w Gnieźnie podjęło bardzo liczne działania inwestycyjne zmierzające do ograniczenia tzw.  „niskiej emisji zanieczyszczeń”. Dzięki dobrze zaplanowanym inwestycjom sieciowym zlikwidowano wiele kotłowni węglowych, w tym kotłownie zlokalizowane w centrum Gniezna.

W 1999 roku rozpoczęto realizację I etapu inwestycji sieciowej zaplanowanej na dwa lata – budowę ciepłociągu w rejonie ulic: Chudoby, Roosevelta, Sobieskiego i Sienkiewicza. W ramach I etapu podłączono obiekty Centrum Handlowego na terenie byłych Zakładów Mięsnych. Etap II, realizowany w roku 2000, umożliwił likwidację następujących kotłowni lokalnych :

 • kotłownia PEC K-146 przy ul. Sienkiewicza 1,060 MW
 • kotłownia PEC K-110 przy ul. Sobieskiego 0,580 MW
 • kotłownia w budynku M.D.K. ul. Roosevelta 0,210 MW
 • kotłownia w budynku Starostwa przy ul. Sobieskiego 0,848 MW
 • kotłownia w budynkach Policji przy ul. Jana Pawła II 0,230 MW
 • kotłownia w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Łubieńskiego 0,256 MW
 • kotłownia w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Chrobrego 0,150 MW
 • kotłownia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej 0,632 MW

W miejscu likwidowanych kotłowni wybudowano węzły cieplne.

W 2000 roku własnymi siłami Spółka zmodernizowała odcinek sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Kwiatowej i Sobieralskiego, co ponadto pozwoliło przyłączyć do sieci ciepłowniczej Szkołę Podstawową Nr 6, gdzie zlikwidowano kolejną kotłownię węglową.

W roku 2001 zrealizowano inwestycje sieciowe, które pozwoliły zlikwidować następne 5 węglowych kotłowni lokalnych w obiektach: GOSiR przy ul. Bł. Jolenty, Wojskowego Zakładu Remontowo-Budowlanego przy ul. Sobieskiego/ Chrobrego oraz Teatru im. Al. Fredry.
W 2002 roku do sieci ciepłowniczej podłączony został obiekt II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, a dotychczasowa kotłownia węglowa została zlikwidowana. W tym samym roku Spółka zrealizowała budowę sieci ciepłowniczej i węzłów w nowych obiektach Kolegium Europejskiego przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie.
Także w budynku Politechniki Poznańskiej przy ul. Sobieskiego dzięki przyłączeniu do sieci ciepłowniczej zasilanej z ciepłowni PEC w Gnieźnie przestała istnieć kolejna kotłownia węglowa. Na uwagę zasługuje fakt, że w krótkim czasie w obiektach szkolnych uzyskano znaczną poprawę nie tylko komfortu cieplnego, ale także poprawiono stan bezpieczeństwa – zlikwidowanie przestarzałych kotłowni węglowych wyeliminowało potencjalne zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.

Oprócz rozbudowy sieci ciepłowniczych proekologiczna działalność inwestycyjna Spółki była rozwijana poprzez:

 • modernizację lokalnych kotłowni polegającą na zastąpieniu kotłów węglowych kotłami gazowymi – ten wariant przyjęto dla obiektów, których podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nie było możliwe.
  W latach 1999 – 2002 PEC w Gnieźnie zmodernizowała na terenie Gniezna dwie własne kotłownie węglowe budując w ich miejscu nowoczesne kotłownie gazowe oraz uczestniczyła w wykonaniu dwóch kotłowni gazowych w Szkołach Podstawowych Nr 3 przy ul. Czarnieckiego i Nr 8 przy ul. Cymsa.
 • modernizację sieci ciepłowniczej – wymiana tradycyjnych (kanałowych) sieci na ciepłociągi
  w systemie rur preizolowanych – te przedsięwzięcia spowodowały obniżenie strat cieplnych w sieciach, co dało efekt w postaci mniejszego zużycia paliwa – a tym samym zmniejszono emisję zanieczyszczeń, w tym emisję dwutlenku węgla,
 • budowę w ciepłowniach nowych stacji odpylających charakteryzujących się wysoką sprawnością działania.
  Jednym z większych przedsięwzięć w tym zakresie była modernizacja stacji odpylania dla dwóch kotłów typu WR-25 w ciepłowni C-13, przeprowadzona w roku 2001. Modernizacja zapewniła największym naszym jednostkom kotłowym znacznie większą sprawność stacji odpylania spalin. Pomiary stężeń i emisji potwierdziły wysoką 90% skuteczność odpylania. Emisja pyłów przed modernizacją dla tych kotłów wyniosła w roku 2001 – 245 ton pyłów. Po modernizacji wyemitowały one tylko 75 ton pyłów.

Powyższe działania przyczyniły się do zlikwidowania w sumie 20 kotłowni węglowych, w których spalano rocznie ok. 2 250 ton węgla w kotłach bez jakiejkolwiek instalacji odpylającej. Efekt ekologiczny to roczne zmniejszenie emisji na terenie miasta Gniezna o m. in.: 3 848 kg/ rok dwutlenku siarki, 2 846 kg/ rok pyłów, 103 tony/ rok tlenku węgla i 1 237 ton dwutlenku węgla.
Zmieniające się przepisy dotyczące ilości pyłów wprowadzanych do powietrza będą nakładały na Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie kolejne obowiązki inwestycyjne w tym zakresie.

Obecnie w celu poprawy efektywności funkcjonowania systemu ciepłowniczego na terenie miasta Gniezna, do sieci ciepłowniczej przyłączani są odbiorcy, którzy dotychczas byli obsługiwani przez lokalne kotłownie gazowe. Przykładem może być podłączenie do sieci ciepłowniczej odbiorców energii cieplnej z kotłowni K – 172 (ul. Lecha 12), K – 171 (ul. Lecha 1) i K – 183 (ul. Pocztowa 13).

Niewątpliwie na ochronę środowiska na terenie miasta Gniezna może wpływać dalszy rozwój sieci ciepłowniczej, szczególnie w centrum miasta. Jest to szczególnie istotne, gdyż wytwarzanie ciepła systemowego i przesyłanie go do odbiorców za pośrednictwem nowoczesnych sieci ciepłowniczych pozwoli wykorzystywać na większą skalę:

 • biomasę i inne paliwa odnawialne,
 • alternatywne źródła ciepła, takie jak np. energia geotermalna, ciepło ze spalania biogazu (głównie metanu),
 • kogenerację, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, która ogranicza wykorzystanie energii pierwotnej (energii chemicznej zawartej w paliwie) w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i energii cieplnej oddzielnie,
 • odpady, które nie nadają się do recyklingu, w tym możliwość spalania osuszonego osadu ściekowego.

Pozwala to także na połączenie różnych źródeł energii, do czego w dłuższej perspektywie czasu będzie dążyło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie.

Ogólny stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz zmiany w prawodawstwie krajowym, jak i Unii Europejskiej wskazują na to, iż wymagania wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych dotyczące ochrony środowiska zostaną jeszcze bardziej zaostrzone.
Planowane działania inwestycyjne i modernizacyjne muszą mieć więc zawsze na uwadze ochronę środowiska naturalnego.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie dokłada wszelkiej troski aby w prowadzonych działaniach inwestycyjnych zachować równowagę między efektami ekonomicznymi i ekologicznymi.

Środowisko naturalne – nasze wspólne dobro…