Aktualnie trwające przetargi

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
,,Budowa przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego przy ul. Farnej 2 w Gnieźnie, odcinek: A – W”
Ogłoszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Projekt umowy
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ (wersja edytowalna)
Projekt budowlano – wykonawczy (technologia) – załącznik nr 3 do SWZ
Przedmiar robót – załącznik nr 4 do SWZ
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 5 do SWZ
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 5 do SWZ (wersja edytowalna)
Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6 do SWZ
Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6 do SWZ (wersja edytowalna)


Sprzedaż środków trwałych, przy ul. Czarnieckiego 7 – kotłownia K-166, tj.:
1. Kocioł wodny DUO składający się z dwóch jednostek kotłowych – kotły wodne gazowe REMEHA z regulatorem obiegu kotła + palnik (2 szt.)
2. Stały zbiornik ciśnieniowy Reflex Winkelmann (1 szt.)

OBWIESZCZENIE
Zał_1 do obwieszczenia – Formularz Oferty
Zał_1.1 do obwieszczenia- Oświadczenie terminu związania z ofertą
Zał_1.2 do obwieszczenia- Oświadczenie akceptacji warunków
Zał_1.3 do obwieszczenia- Oświadczenie Kupującego
Zał_2 do obwieszczenia – Projekt Umowa
Zał_2.1 do umowy – Sterowanie Operacyjne
Zał_2.2 do umowy – RODO
Zał_3 do obwieszczenia – Wycena wywoławcza środków trwałch
Zał_4 – Inwentaryzacja środków trwałych
Zał_5 do obwieszczenia – Instrukcja kotła
Zał_6 do obwieszczenia – Opis techniczny kotła wodnego
Zał_7 do obwieszczenia – Dokumentacja techniczna przeponowe naczynie wzbiorcze
Zał_7.1 do obwieszczenia – Opis techniczny przeponowe naczynie wzbiorcze