Aktualnie trwające przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

„Ochrona osób i mienia 2022/2023”

Ochrona osób i mienia 20222023

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego
„Budowa przyłączy cieplnych dla następujących zadań inwestycyjnych:
a) do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Św. Wawrzyńca 15-16 w Gnieźnie

b) do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy
Kościuszki 7A w Gnieźnie
c) do budynków Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przy ulicy B. Chrobrego 22 w Gnieźnie”
I. OGŁOSZENIE
II. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROJEKT UMOWY – zadanie a
PROJEKT UMOWY – zadanie b
PROJEKT UMOWY – zadanie c
Zał. 1 do SWZ. Formularz ofertowy
Zał. 2a – Przyłącze cieplne ul. Św. Wawrzyńca w Gnieźnie s
Zał. 2b – Przyłącze cieplne ul. Kościuszki 7A w Gnieźnie
Zał. 2c – Przyłącze cieplne B. Chrobrego w Gnieźnie
Zał. 3 do SWZ. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Zał. 4 do SWZ. Sterowanie operacyjne
Zał. 5 do SWZ. Formularz RODO