Aktualnie trwające przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Modernizacja kotła WR-10 M nr 6 w celu umożliwienia zasilania kotła zamiennie węglem lub biomasą”
Ogłoszenie
Warunki Zamówienia
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Oświadczenie
Zał. 3 Projekt umowy
Zał. 4 Sterowanie operacyjne
Zał. 5 Klauzula informacyjna

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.05.2024r.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ogłasza zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i usługi pn.: „Dostawa 4 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Bazy Konkurencyjności, pod następującym adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189727

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ogłasza zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Budowa rozdzielczej sieci cieplnej zasilająca południową część miasta Gniezna w rejonie ulic: Wrzesińska – Cymsa (C14.1 ÷ ”C”, K9 ÷ ”D”) wraz z przyłączami (K8 ÷ R3, K9.1 ÷ W7,  K7 ÷ K7.1)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Bazy Konkurencyjności, pod następującym adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188905

Protokół z otwarcia ofert