Od 1 grudnia zmiana taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o. o. uprzejmie informuje, że  na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.48.2017.ASi z dnia 8 listopada 2017 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Tekst zmiany taryfy opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,  poz. 7315 z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r.

Tekst taryfy znajduje się w zakładce Strefa klienta/ Taryfa dla ciepła.

Naszym priorytetowym celem jest kształtowanie taryfy dla ciepła z uwzględnieniem zarówno interesów naszych kontrahentów, jak i czynników wpływających na wysokość przyjętych w niej cenników, a także podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pragniemy podkreślić, że cena Ciepła systemowego w poprzedniej taryfie dla ciepła uległa zmniejszeniu o 0,67%, a w roku 2014 o 2,66%. Na powyższy stan rzeczy w sposób istotny wpływ miały ceny opału, które wówczas uległy obniżeniu. Niestety obecnie, pomimo ogromnych starań Spółki, nie udało się utrzymać cen na dotychczasowym poziomie. Na konieczność wprowadzenia podwyżki cen energii cieplnej wpłynęła bardzo wysoka cena węgla, który jest droższy niż w roku ubiegłym o ponad 76 %! Wszystkiemu winne są wysokie ceny na rynkach międzynarodowych oraz drożejący węgiel w Polsce. Przez ostatni rok PEC w Gnieźnie kupował opał w postaci miału węglowego po niezwykle atrakcyjnej cenie. Obecnie ceny węgla na rynkach światowych niestety systematycznie wzrastają, a koszt zakupu opału wraz kosztami transportu stanowi największy koszt PEC i wynosi 34% wszystkich kosztów Spółki.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost taryfy dla Ciepła systemowego jest polityka proekologiczna Unii Europejskiej, która przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w środowisku naturalnym, jednakże wiąże się z systematycznym wzrostem kosztów polegającym zarówno na obniżaniu limitów przydziału dwutlenku węgla, jak i koniecznością adaptacji infrastruktury technicznej do wzrastających wymogów w tym zakresie. Do tej pory Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie nie ponosiło żadnych kosztów z tym związanych korzystając z przyznanych bezpłatnych przydziałów:

Ostateczny przydział bezpłatnych przydziałów CO2 na III okres rozliczeniowy 2013-2020 dla ciepłowni C-13
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
36001 29886 24405 19545 15280 11587 9007 7 125

Zaprezentowana powyżej tabela przedstawia systematycznie zmniejszającą się ilość przyznanych uprawnień do emisji CO2. Nadmieniamy, że rok 2017 jest pierwszym rokiem, w którym brakującą ilość uprawnień do emisji musimy zakupić, aby wywiązać się z nałożonego na nas obowiązku. Według aktualnych cen na giełdzie koszt zakupionych uprawnień jeszcze w 2017 r. wyniesie ponad milion złotych. Natomiast rok 2020 będzie ostatnim rokiem przydziału bezpłatnych praw do emisji CO2.

Dostosowywanie istniejącej infrastruktury technicznej do zaostrzających się norm emisji spalin ma istotny wpływ na podniesienie cen Ciepła systemowego i generuje konieczność realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, których koszty kształtują się na poziomie wielomilionowych wydatków.

Są to inwestycje związane z modernizacją kotłów oraz budową nowoczesnych stacji odpylania, a także z wymianą sieci cieplnej na preizolowaną zapewniającą mniejsze straty przesyłowe energii cieplnej. Bez przeprowadzenia tych koniecznych inwestycji Spółka nie byłaby w stanie spełnić coraz bardziej wymagających kryteriów związanych z ochroną środowiska.

Pomimo naszych usilnych starań w celu utrzymania ceny Ciepła systemowego na dotychczasowym poziomie, tak gwałtowny wzrost omówionych powyżej pozycji kosztowych wymusił na nas konieczność wprowadzenia zmiany ceny Ciepła systemowego.

Podwyżka jest najniższa z możliwych i niezależna od naszej firmy. Średnia wskaźnikowa cena netto za ciepło i stawka opłaty przesyłowej dla Ciepła systemowego, dostarczanego za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej z Ciepłowni C13 wzrośnie z 55,92 zł za 1 GJ do 65,23 zł za 1 GJ, czyli o 15,65%.

Dla przykładu – dla osoby korzystającej obecnie z Ciepła systemowego, płacącej za ogrzewanie mieszkania o powierzchni 60 m2 150 zł miesięcznie wzrost obciążeń wynikający z podwyżki taryfy wyniesie niecałe 25 zł miesięcznie, co rocznie daje kwotę prawie 300 zł. Dla osób płacących 250 zł miesięcznie, wzrost obciążeń wyniesie około 40 zł miesięcznie, a rocznie prawie 500 zł. Oczywiście przy założeniu, że zużycie energii cieplnej nie ulegnie zmianie.

Nadmieniamy, że wzrost cen energii cieplnej np. o 15,65%, nie oznacza, że w takiej wysokości zwiększą się Państwa wydatki za ogrzewanie, czy podgrzanie ciepłej wody, albowiem ostateczne koszty zapewnienia sobie komfortu cieplnego zależą od ilości zużytej energii cieplnej. Oznacza to, że jeśli zima będzie łagodniejsza niż ubiegłoroczna, a Odbiorcy zużyją mniej energii cieplnej dla zapewnienia sobie komfortu cieplnego, czyli do zachowania określonej najczęściej stałej temperatury w mieszkaniach, to mimo podwyżki cen energii cieplnej, roczne koszty ogrzewania nie ulegną zmianie. Jeśli zużycie energii cieplnej się nie zmieni, koszty wzrosną tyle samo ile wyniesie podwyżka.

Jeśli zużycie energii cieplnej będzie większe, wówczas koszty ogrzewania będą wyższe niż sama podwyżka energii cieplnej. Sytuacja taka będzie miała miejsce niezależnie od sposobu ogrzewania. Przy mroźniejszej i bardziej wietrznej zimie zużyjemy więcej gazu i więcej węgla, a tym samym poniesiemy wyższe koszty ogrzewania. Na to już niestety nie mamy wpływu, gdyż jest to uzależnione tylko i wyłącznie od warunków atmosferycznych.

Ze swojej strony możemy zapewnić, że uczynimy wszystko co będzie możliwe z naszej strony, abyście Państwo mogli być nadal zadowoleni z usług Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, a komfort, bezpieczeństwo i wygoda pozostaną na takim samym – najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *