Przedmiot działalności

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej.
PEC w Gnieźnie produkuje i dostarcza energię cieplną na terenie miasta Gniezna i Pobiedzisk.
Poza produkcją i dystrybucją energii cieplnej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie świadczy także usługi związane z szeroko rozumianą energetyką cieplną.

Zgodnie z umową spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi lub może prowadzić prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 1. wytwarzania i zaopatrzenia w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z,
 2. transportu rurociągowego pozostałych towarów – 49.50.B,
 3. poboru, uzdatniania i dostarczania wody – 36.00.Z,
 4. robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z,
 5. robót związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 42.99.Z,
 6. przygotowania terenu pod budowę – 43.12.Z,
 7. wytwarzania energii elektrycznej – 35.11.Z,
 8. przesyłania energii elektrycznej – 35.12.Z,
 9. dystrybucji energii elektrycznej – 35.13.Z,
 10. handlu energią elektryczną – 35.14.Z,
 11. wykonywania instalacji elektrycznych – 43.21.Z,
 12. dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym – 35.22.Z,
 13. handlu paliwami w systemie sieciowym – 35.23.Z,
 14. wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z,
 15. wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z,
 16. pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 43.99.Z,
 17. sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych – 46.71.Z,
 18. sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – 46.74.Z,
 19. sprzedaży hurtowej odpadów i złomu – 46.77.Z,
 20. transportu drogowego towarów – 49.41.Z,
 21. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
 22. działalności w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego – 71.12.Z,
 23. pozostałych badań i analiz technicznych – 71.20.B,
 24. działalności w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
 25. pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej, technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 74.90.Z,
 26. wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32.Z,
 27. wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 77.39.Z,
 28. pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 82.99.Z.