Przedmiot działalności – podstawowe informacje

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest produkcja i dystrybucja Ciepła systemowego. PEC w Gnieźnie produkuje i dostarcza Ciepło systemowe na terenie miasta Gniezna i Pobiedzisk. W Gnieźnie nie konkurujemy z innymi dostawcami Ciepła systemowego. Konkurujemy jednak z innymi sposobami zaspakajania komfortu cieplnego. Zdajemy więc sobie sprawę, że działamy na rynku, na którym decyduje popyt, podaż, konkurencja oraz silna orientacja na potrzeby i wymagania klientów.
Dlatego dokładamy wszelkich starań, ażeby dostarczać naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości, po atrakcyjnych cenach.
Ciągle podnosimy swoje standardy w zakresie obsługi klientów, marketingu, komunikacji oraz technologii, która musi być dostosowywana do zmieniających się wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Ciepło systemowe dostarczamy przede wszystkim mieszkańcom budynków wielorodzinnych, instytucjom publicznym, szpitalom, placówkom oświatowym (szkoły i przedszkola) oraz przedsiębiorstwom. Udział sprzedaży Ciepła systemowego w podziale na grupy odbiorców kształtuje się następująco:

 • 69 % – odbiór na cele mieszkaniowe (spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne),
 • 22 % – na cele obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, przedszkola),
 • 9 % – pozostałe obiekty, w tym przedsiębiorstwa (firmy produkcyjne, usługowe i handlowe).

Działalność Spółki w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji Ciepła systemowego regulowana jest przepisami prawa energetycznego i ze względu na wielkość potencjału produkcyjnego podlega koncesjonowaniu przez Urząd Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl.
Uzyskanie koncesji pociąga za sobą obowiązek przygotowania do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie do stosowania „Taryfy dla ciepła”. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. ma zatem ograniczone możliwości w samodzielnym kształtowaniu wysokości cen za Ciepło systemowe.
Całe wyprodukowane Ciepło systemowe pochodzi z własnych obiektów kotłowych. PEC w Gnieźnie posiada obecnie siedem dużych urządzeń kotłowych zasilanych miałem węglowym, w tym:

Dane o przedsiębiorstwie 2019 r.

 1. Wielkość zainstalowanej mocy cieplnej: 92,266 MW (od I do V) i 91,726 MW (od VI do XII) w tym:
  • 2 ciepłownie opalane miałem: 87,225 MW
  • 1 kotłownia węglowa (od I do V): 0,700 MW
  • 12 kotłowni gazowych (od VI do XII): 4,501 MW
 2. Produkcja energii cieplnej: 448 797,18 GJ w tym:
  • ciepłownie węglowe: 432 582,84 GJ
  • kotłownia węglowa: 386,50 GJ
  • kotłownie gazowe: 15 827,84 GJ
 3. Udział energii odnawialnej w produkcji Ciepła systemowego:  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. informuje, że w roku 2019 nie dostarczyło do sieci cieplnej Ciepła systemowego wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
 4. Sprzedaż energii cieplnej: 361 957,85 GJ
 5. Ilość spalonego opału:
  • miału węglowego: 22 125,18 Mg
  • ekogroszku: 41,87 Mg
  • gazu ziemnego: 519 957 m3
 6. Udział miału węglowego zużytego do wytworzenia Ciepła systemowego w systemie ciepłowniczym: 100%
 7. Długość sieci cieplnej: 49,7 km, w tym 35,2 km w technologii rur preizolowanych (70,8%)
 8. Ilość eksploatowanych węzłów cieplnych: 332 szt. w tym:
  • własnych: 280 szt.
  • obcych: 52 szt.
 9. Ilość kotłów: 29 szt. w tym:
  • węglowych: 7 szt.
  • gazowych: 21 szt.
 10. Ilość umów sprzedaży ciepła: 216 szt.
 11. Zatrudnienie:
  • na koniec 2018 r.: 80 osób
  • na koniec 2019 r.: 77 osób
 12. Parametry czynnika grzewczego przy maksymalnym obciążeniu:
  • temperatura: 130/80 oC
  • przepływ: 1 370,47 m3/h
 13. Struktura paliw pierwotnych zużywana do wytwarzania Ciepła systemowego:
  Struktura paliw
 14. Emisja zanieczyszczeń:
  • dwutlenek węgla [CO2]: 41 797,0 Mg
  • dwutlenek siarki [SO2 ]: 168,6 Mg
  • tlenki azotów [NOx ]: 63,5 Mg
  • pyły: 4,0 Mg

Energię cieplną dostarczamy jej użytkownikom w standardzie przewidzianym dla ciepła systemowego.
Oznacza to, że naszym klientom gwarantujemy produkt (energię cieplną), który pozwala w sposób najbardziej bezpieczny, optymalny i wygodny zapewnić sobie komfort cieplny. Ciepło systemowe to także produkt przyjazny dla zdrowia i środowiska naturalnego. I co nie pozostaje bez znaczenia jest to produkt relatywnie najtańszy na rynku. Ciepło systemowe, wytwarzane jest podczas w pełni kontrolowanego procesu spalania, w wyniku którego, w możliwie najmniejszym stopniu zanieczyszczane jest środowisko naturalne. Dzięki wizualizacji sieci przesyłowej i źródeł ciepła możemy błyskawicznie reagować na pojawiające się awarie lub im wręcz zapobiegać. Specjalnie przygotowani pracownicy pogotowia ciepłowniczego są gotowi do usunięcia każdej drobnej i dużej awarii.

Poza produkcją i dystrybucją Ciepła systemowego, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie świadczy także usługi związane z szeroko rozumianą energetyką cieplną. PEC w Gnieźnie prowadzi na zlecenia zewnętrzne między innymi eksploatację urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwację, remonty i modernizacje urządzeń ciepłowniczych, sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych, wydaje warunki techniczne dla obiektów przyłączanych do eksploatowanej przez siebie sieci ciepłowniczej, a także kontroluje powierzone urządzenia ciepłownicze.

Naszym celem jest budowanie trwałych, dobrych relacji z klientami i ze społecznością lokalną. Dzięki rozwojowi sieci ciepłowniczej, poprzez którą dostarczamy do naszych odbiorców ciepło systemowe, poprawiamy standardy ekologiczne w Gnieźnie, przyczyniając się do ograniczenia tak szkodliwej dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego – niskiej emisji.

Dostarczamy ciepło systemowe – Ciepło, którego potrzebujesz!