Majątek spółki

Stan na dzień 30 kwietnia 2017 r. według danych z ostatniego zweryfikowanego przez niezależnego biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.05.2016 – 30.04.2017.
Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30.04.2017 r. wynosi 14.120.000,00 zł,

Aktywa trwałe wynoszą 28 639 917,31 zł, aktywa obrotowe 24 309 355,81 zł.
W sumie 52 949 273,12 zł.

A. AKTYWA TRWAŁE

28 639 917,31

1. Wartości niematerialne i prawne

272 602,16

2. Rzeczowe aktywa trwałe

27 199 847,15

3. Należności długoterminowe

0,00

4. Inwestycje długoterminowe

0,00

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 167 468,00

B. AKTYWA OBROTOWE

24 309 355,81

1. Zapasy

3 199 412,25

2. Należności krótkoterminowe

1 204 692,76

3. Inwestycje krótkoterminowe

19 112 234,66

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

793 016,14

SUMA AKTYWÓW

52 949 273,12

 

Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. w drodze uchwały nr 5/2017 z dnia 17.08.2017 r. przekazało zysk netto za rok obrotowy 2016/2017 w kwocie 2 940 635,34 zł na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.