Majątek spółki

Stan na dzień 30 kwietnia 2019 r. według danych z ostatniego zweryfikowanego przez niezależnego biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.05.2018 – 30.04.2019.
Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30.04.2019 r. wynosi 14.120.000,00 zł,

Aktywa trwałe wynoszą 46  365 512,42 zł, aktywa obrotowe 19 431 204,04 zł.
W sumie 65 796 716,46 zł.

Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. w drodze uchwały nr 5/2019 z dnia 13.08.2019 r. przekazało zysk netto za rok obrotowy 2018-2019 w kwocie 189 500,76 zł na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

A. AKTYWA TRWAŁE                                    46 365 512,42 zł

  1. Wartości niematerialne i prawne                              158 682,72 zł
  2. Rzeczowe aktywa trwa                                       45 088 203,70 zł
  3. Należności długoterminowe                                               0,00 zł
  4. Inwestycje długoterminowe                                                0,00 zł
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     1 118 626,00 zł

B. AKTYWA OBROTOWE                              19 431 204,04 zł

  1. Zapasy                                                                    4 690 377,22 zł
  2. Należności krótkoterminowe                                   2 064 025,21 zł
  3. Inwestycje krótkoterminowe                                  11 793 017,10 zł
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe          883 784,51 zł

SUMA AKTYWÓW                                           65 796 716,46 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. AKTYWA TRWAŁE

28 639 917,31

1. Wartości niematerialne i prawne

272 602,16

2. Rzeczowe aktywa trwałe

27 199 847,15

3. Należności długoterminowe

0,00

4. Inwestycje długoterminowe

0,00

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 167 468,00

B. AKTYWA OBROTOWE

24 309 355,81

1. Zapasy

3 199 412,25

2. Należności krótkoterminowe

1 204 692,76

3. Inwestycje krótkoterminowe

19 112 234,66

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

793 016,14

SUMA AKTYWÓW

52 949 273,12